Tynkarz

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

TYNKARZ

Kto to jest tynkarz?

 

Tynkarz zajmuje się nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-wapiennych, szlachetnych i innych) oraz nakładaniem tynków suchych na ściany i stropy budynków oraz obiektów budowlanych.

 

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Na terenie budowy zagrożenia mogą stwarzać śliskie nawierzchnie, ruchome części maszyn budowlanych, a także czynniki związane z warunkami atmosferycznymi.
 • Tynkarz narażony jest na ryzyko upadku z wysokości, na urazy ze strony ostrych i wystających przedmiotów.
 • Styczność z wapnem i cementem stwarza zagrożenie powstawania uczuleń, chorób oczu i skóry.
 • Zagrożeniem jest także prąd elektryczny, który może spowodować porażenie przy używaniu uszkodzonych elektronarzędzi i innych maszyn lub przy używaniu ich nie zgodnie z przeznaczeniem.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Upadki z wysokości – podczas prac tynkarskich stosuje się często drabiny i rusztowania które nie spełniają podstawowych wymogów dla sprzętu do pracy na wysokości, lub są nieodpowiednio używane. Możliwość powstania urazów ciała, złamań, potłuczeń i śmierć pracownika
 
 • Upadki na tym samym poziomie – potknięcia spowodowane pozostawionymi przedmiotami na drogach i przejściach, poślizgnięcia na wylanych farbach, możliwość powstania urazów ciała, złamań i potłuczeń.
 
 • Pyły możliwość zaprószenia oczu – podczas prac przygotowawczych, oraz podczas obsługi i wadliwego działania agregatów tynkarskich.
 
 • Ostre, wystające elementy – możliwość powstania urazów ciała, skaleczeń.
 
Czynniki fizyczne

 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia prądem elektrycznym, podczas obsługi urządzeń elektrycznych lub podczas pracy przy uszkodzonej, źle zabezpieczonej instalacji elektrycznej
 
 • Części maszyn będące w ruchu – zwłaszcza urządzeń mieszających tynki, możliwość urazów głównie kończyn górnych, przy nieodpowiedniej obsłudze urządzenia
 
 • Hałas – emitowany przez maszyny i urządzenia stosowane na budowie
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Czynniki chemiczne - oddziaływanie czynników chemicznych takich jak płynne masy betonowo-tynkarskie i inne dodatki ze składnikami często mają one działanie drażniące czy uczulające
 
Czynniki biologiczne

 

 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Wymuszona pozycja ciała - pracy tynkarskie często wymagają pracy w pozycji stojącej z wyciągniętymi rękoma do góry, powoduje to znaczne obciążenie kręgosłupa oraz rak, to z kolei przyczynia się do mniejszej wydajności Pracownika, który szybciej się męczy.
 
 • Stres związany ze zbyt wysokimi wymaganiami w stosunku do możliwości pracownika, czy nieuzasadnionym pośpiechem, zwiększa to ryzyko upadku, np. z wysokości.
 
 • Transport ręczny, przenoszenie zbyt dużych ciężarów, prowadzące do przeciążenia i uszkodzenia układu kostno–stawowego.
 
Działania profilaktyczne

 

Roboty tynkarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów lub rusztowań. Niedozwolone jest wykonywane tych robót z drabin przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracowników przed spadającymi materiałami i narzędziami.
Pracownik powinien posiadać właściwe obuwie i odzież roboczą oraz właściwie dobrane i odpowiednio stosowane środki ochrony indywidualnej takich jak m.in. rękawice, okulary, półmaski, kamizelki ostrzegawcze, ochronniki słuchu, hełmy ochronne.
Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy i w jego otoczeniu tak aby przejścia i dojścia były wolne, nie było rozlanych substancji chemicznych wody, co znacznie zwiększa możliwość poślizgnięcia się i upadku.
Prace na wysokości powinny odbywać się pod stałym nadzorem. Należy stosować rusztowani zgodne z wymaganiami technicznymi, dopiero po ich odbiorze przez nadzór.
Należy systematycznie kontrolować stan techniczny rusztowań.
Stosowane elektronarzędzia i maszyny powinny być poddawane systematycznym kontrolom, a wszelkie zauważone usterki należy natychmiast usuwać.
Należy zapoznać pracowników z obowiązującymi normami dotyczącymi dźwigania ciężarów, zastosować udogodnienia w postaci wciągarek, wózków, taczek, co znacznie odciąża pracowników.
Pracownikom wykonującym pracę na powietrzu należy zapewniać stały dostęp do pomieszczeń, w których mogą się ogrzać lub schować przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, zimą powinny być zapewniane posiłki o odpowiedniej kaloryczności, przez cały rokpracownik powinien mieć dostęp do ciepłych, zimnych napojów.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Tynkarz zajmuje się nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-wapiennych, szlachetnych i innych) oraz nakładaniem tynków suchych na ściany i stropy budynków oraz obiektów budowlanych. Sporządza zaprawy tynkarskie, zna rodzaje składników, z których sporządza zaprawy oraz reguły ich dozowania. Obecnie coraz częściej tynkarz używa gotowych, fabrycznie wytworzonych zapraw.         
Zawody pokrewne

murarz, posadzkarz, glazurnik, technik budownictwa

 

Wykonywane czynności - Organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji robót tynkarskich zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska.
- Organizowanie transportu materiałów i elementów tynkarskich na placu budowy oraz na stanowiskach ich składowania.
- Analizowanie dokumentacji budowlanej robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu, kolejności, czasu trwania robót tynkarskich i rodzajów potrzebnych materiałów.
- Przygotowywanie podłoża pod wykonanie tynku.
- Przygotowywanie zapraw tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym. Obsługa agregatów tynkarskich.
- Wykonywanie tynków jednowarstwowych wyrównywanych pędzlem, kielnią lub pacą.
- Nakładanie warstw tynków dwuwarstwowych i trójwarstwowych na ścianach i sufitach oraz powierzchniach wklęsłych i wypukłych.
- Naprawianie tynków.
- Ocenianie jakości wykonywanych robót tynkarskich.
- Dokonywanie odbioru robót tynkarskich wykonywanych przez podległych pracowników.
Podstawowy stosowany sprzęt - mieszarki kielichowe, korytkowe, betoniarki
- kielnia, packa i tzw. łata tynkarska,
- agregaty tynkarskie
- sprzęt do pracy na wysokości, drabiny, rusztowania
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Miejscem pracy tynkarza jest plac budowy lub remontowany obiekt
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);

 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);

 3. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.);

 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ze zm.

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów