Sprzątacz obiektów przemysłowych

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

SPRZĄTACZ OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Kto to jest sprzątacz obiektów przemysłowych?

 

Jest to pracownik, którego zadaniem jest zapewnienie porządku i czystości na terenie obiektów przemysłowych.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Pracownik używa środki czyszczące, odkażające, rozpuszczalniki oraz inne substancje chemiczne, które mogą powodować negatywne skutki zdrowotne. Niektóre z nich stwarzają zagrożenie pożarowe.
 • Podczas czyszczenia pracownicy narażeni są na kontakt z różnego rodzaju odpadami, zanieczyszczeniami, co stwarza możliwość urazów (np. tłuczone szkło, odpady medyczne) lub innych negatywnych skutków zdrowotnych (np. przez kontakt ze skórą).
 • Pracownicy często przenoszą ciężkie i nieporęczne przedmioty, wykonują pracę w wymuszonej pozycji, wykonują czynności powtarzalne. To może prowadzić do urazów oraz bólów pleców, ramion i rąk.
 • Pracownicy często wykonują swoją pracę na wysokości, np. Podczas mycia okien, wymian firan, czyszczenia lamp, przez co są narażenie na różnego typu urazy
 • Wykonują swoją pracę podczas normalnej pracy produkcyjnej przez co narażeni są często na pracę przy maszynach przemysłowych będących w ruchu, emitujących hałas, stanowiących zagrożenie dla pracownika
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Śliskie nawierzchnie - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia oraz upadku
 
 • Praca na wysokości, na drabinach pomostach roboczych, rzadziej na rusztowaniach
 
 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego, nieodpowiednie stosowanie sprzętu elektrycznego, stosowanie uszkodzonego sprzętu elektrycznego, mycie lub przypadkowe zalanie wodą urządzeń elektrycznych
 • Nieruchome lub będące w ruchu urządzenia (w tym obrabiarki, przenośniki, pojazdy wewnątrzzakładowe itp.) - możliwość urazów w wyniku uderzenia, przygniecenia [patrz: uwaga 1]
 
 • Gorące części wyposażenia, gorąca woda lub para wodna  - możliwość poparzenia
 • Ostre krawędzie puszek, tłuczonego szkła, igły i inne odpady w koszach na śmieci - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia

Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas i wibracje miejscowe występujące głównie na tereniach produkcyjnych
 
 • Wysoki poziom wilgotności względnej - możliwość chorób reumatycznych
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Substancje toksyczne zawarte w środkach do czyszczenia, płukania i odkażania - możliwość podrażnienia dróg oddechowych, oczu oraz uczuleń
 • Kurz, stanowiący nośnik drobnoustrojów chorobotwórczych, możliwość zachorowań na choroby grzybicze, astmę i inne uczulenia
 
 • Pyły, KURZ, sadze, i areozole powstające podczas sprzątania – możliwość podrażnienia dróg oddechowych, oczu oraz skórnych reakcji uczuleniowych
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze (grzyby, bakterie, wirusy i inne) stanowiące zanieczyszczenie systemów klimatyzacyjnych – możliwość chorób zakaźnych
 • Materiały biologiczne występujące podczas normalnej pracy (w laboratoriach, przenoszone na urządzenia biurowe, w wyniku braku podstawowej wiedzy na temat szkodliwości materiału bilogicznego, braku procedur dotyczących kolejności i sposobu sprzątania (zakłady opieki medycznej, szpitale, laboratoria)
 • Odchody gryzoni, ptaków wraz ze znajdującymi się w nich mikroorganizmami - możliwość chorób pasożytniczych
 • Odpady medyczne – stanowiące zagrożenie przy braku odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidulanej oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Nadmierny wysiłek fizyczny (ręcznego transportu ciężarów np. koszy, worków) - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
Działania profilaktyczne

 

Należy stosować środki ochrony oczu.
Należy stosować rękawice chroniące przed ugryzieniem lub kontaktem z odchodami zwierzęcymi.
Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. nie wolno używać sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach. Nie wolno używać drabiny rozstawnej jako przystawnej, zaleca się wykonywanie prac na wysokości z asekuracją
Należy stosować rękawice chroniące przed skaleczeniem podczas pracy z ostrymi narzędziami, usuwania odpadów z koszy (tłuczone szkło, igły, puszki, itp.).
Należy stosować środki ochrony układu oddechowego (maski ochronne) w celu uniknięcia wdychania pyłów lub aerozoli.
Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Należy opracować procedury i instrukcje szczegółowo określające sposób i kolejność sprzątania, zwłaszcza w miejscach gdzie występują czynniki bilogiczne zakaźne, w celu ułatwienia pracy i uniknięcia zakażeń i zachorowań
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Pracownik utrzymuje porządek i czystość w budynkach mieszkalnych i produkcyjnych. Do jego obowiązków należy: zamiatanie (podłóg, posadzek), mycie (schodów, okien, lamperii, balustrad), czyszczenie, wycieranie, ścieranie (napisów ze ścian) i inne tego typu czynności wykonywane za pomocą prostych, ręcznych narzędzi (szczotka, miotła, zmiotka).
Zawody pokrewne sprzątaczka.
Wykonywane czynności mycie, polerowanie, woskowanie podłóg, mycie okien, balustrad i lamperii, odkurzanie dywanów, opróżnianie (śmietniczek, koszy na śmieci i odpadów), pranie (dywanów), przesuwanie (mebli), zamiatanie.
Podstawowy stosowany sprzęt Szczotki, miotły, mopy, mechaniczny sprzęt do czyszczenia wewnątrz pomieszczeń (odkurzacze, maszyny polerujące i woskujące podłogi itp.), maszyny czyszczące, zmywarki do posadzek.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, handlowe i gospodarcze.
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 4. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm)
 5. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 6. Informator - "Środki ochrony indywidualnej". - INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.