Pielęgniarka środowiskowa

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

PIELEGNIARKA ŚRODOWISKOWA

Kto to pielęgniarka środowiskowa ?

 

Pielęgniarka środowiskowa wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków oraz społeczności lokalnej w środowisku ich zamieszkania. Podejmuje działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Upadki na tym samym poziomie, potknięcia, poślizgnięcia, mogące przyczynić się do upadków i urazów ciała, włącznie ze złamaniami
 • Uderzenia o nieruchome i ruchome przedmioty, mogące spowodować urazy ciała, zagrożenie pojawia się przy udzielaniu pomocy w ciasnych trudnodostępnych miejscach, w domach pacjentów, nieprzystosowanych do tego typu pracy
Czynniki fizyczne

 • Mikroklimat zmienny, podczas przejazdów do pacjentów
 • Hałas, mogący spowodować rozdrażnienie, utratę koncentracji, zmęczenie, przy dłuższym narażeniu może przyczynić się do osłabienia słyszenia
 
 • Obciążenia układu kostno-szkieletowego, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjentach leżących – w szczególności ich podnoszenie i przemieszczanie – z czym wiąże się głównie przeciążenie kręgosłupa, prowadzące do zespołów bólowych na tle zmian zwyrodnieniowych, konieczność częstego pochylania się i przykucania podczas pracy, wykonywanie czynności w zbyt małej przestrzeni roboczej, niestosowanie zasad ergonomii. Mogą one spowodować choroby zawodowe i parazawodowe układu ruchu i obwodowego układu nerwowego np. przewlekłe zapalenie ścięgien i ich pochewki, przewlekłe zapalenie okołostawowe barku, zmęczeniowe złamania kości, martwica kości i wiele innych.
Czynniki chemiczne i pyły

 • Środki stosowane w aseptyce, czyli środki czyszczące, dezynfekcyjne i sterylizujące zawierające substancje szkodliwe, mogą uszkadzać skórę, błony śluzowe, układ oddechowy oraz leki, składniki gumy, niektóre metale. Czynniki chemiczne mogą być przyczyną zatruć ostrych – wypadkowych oraz przewlekłych, działania teratogenne, mutagenne, embriotoksyczne, kancerogenne oraz reakcje alergiczne, lateks, leki
Czynniki biologiczne

 • Drobnoustroje wywołujące choroby zakaźne, mikro- i makroorganizmy oraz takie struktury i substancje wytwarzane przez te organizmy, które występując w środowisku pracy wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób pochodzenia zawodowego i parazawodowego o podłożu alergicznym, toksycznym czy nowotworowym, a także pełniące funkcję przenosicieli chorobotwórczych zarazków; bakterie, wirusy, grzyby chorobotwórcze, pasożyty i priony, przenoszone przez krew wirusy zapalenia wątroby typu B i C oraz wirus HIV, rozprzestrzeniające się drogą powietrzno-kropelkową wirusy i bakterie układu oddechowego oraz grzyby chorobotwórcze
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Stres, wypalenie zawodowe
 
 • Agresja i przemoc ze strony podopiecznych i ich rodzin
 
 • Wypadki komunikacyjne, podczas podróży do/od pacjenta
 
Działania profilaktyczne

 

Pracownik powinien posiadać odpowiednie obuwie do miejsca wykonywania pracy, zaleca się stosować obuwie o płaskiej, antypoślizgowej podeszwie
Przed rozpoczęciem pracy należy dbać i w miarę możliwości dostosować miejsce wykonywania pracy do potrzeb swoich i chorego, należy usunąć wszystkie zbędne przedmioty, które potencjalnie mogą przeszkadzać podczas np. przenoszenia pacjenta
Podczas pracy w terenie należy dostosować odzież do panujących warunków klimatycznych
Podczas prac transportowych, przy przenoszeniu przedmiotów, narzędzi należy stosować się do obowiązujących norm dźwigania ciężarów, podczas przenoszenia, podnoszenia pacjentów należy stosować techniki podnoszenia pacjentów, tak aby zminimalizować obciążenie kręgosłupa i możliwość powstania urazów. Można także stosować specjalistyczne wózki, służące do podnoszenia i przenoszenia pacjentów.
Przy stosowaniu środków chemicznych, sporządzaniu roztworów, pracy z lekami należy zachować szczególną ostrożność, należy zapoznać się z ich właściwościami (karta charakterystyki, ulotki informacyjne), wszelkie substancje, leki należy przechowywać w odpowiednich, wskazanych przez producenta warunkach, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i opisanych opakowaniach. Pracownik powinien mieć dostęp do instrukcji sporządzania roztworów oraz do instrukcji BHP na danym stanowisku pracy.
Podczas pracy z chorym pacjentem należy pamiętać o stosowaniu przydzielonych środków ochrony indywidualnej (maski, rękawice, fartuch). W przypadku zakłucia igłą należy powiadomić przełożonego, wykonywać (zgodnie z opracowaną procedurą) badania krwi w celu wykluczenia zakażenia.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  

pielęgniarka rodzinna

Definicja i/lub opis zawodu

 

Realizuje kompleksową opiekę nad jednostką, rodziną i populacją lokalną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym obejmującym ocenę stanu zdrowia i działania pielęgniarskie według zakresu kompetencji, do których zalicza się samodzielną organizację pracy na swoim stanowisku, samodzielne diagnozowanie, planowanie i realizację opieki pielęgniarskiej nad podopiecznymi, zgodnie z wybranym modelem procesu pielęgnowania, samodzielne ustalenie sposobów, form i metod realizacji kompleksowej opieki nad pacjentami, zgodnie z wiedzą, umiejętnościami i standardami obowiązującymi w pielęgniarstwie oraz kodeksem etyki zawodowej.

 

Zawody pokrewne pielgniarka, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
Wykonywane czynności Zakres czynności pielęgniarskich:
na zlecenie lekarza:
- iniekcje (zastrzyki)
- kroplówki
- opatrunki na rany, oparzenia, odleżyny
- pobieranie krwi do badań laboratoryjnych
- stawianie baniek
- zdejmowanie szwów
- zakładanie cewnika
bez zlecenia lekarza:
pomiary:
- RR (ciśnienia tętniczego)
- poziomu cukru we krwi
- waga i wzrost
Wizyty patronażowe dzieci, porady pielęgnacyjne, edukacja i profilaktyka zdrowotna, dokumentacja do zakładów opiekuńczych, udzielanie wsparcia rodzinie.
Podstawowy stosowany sprzęt

zestaw do wykonywania iniekcji, zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,  pakiet ochronny przed zakażeniem, zestaw przeciwwstrząsowy, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, testy do oznaczania wartości cukru w krwi, pakiet do odkażania i dezynfekcj, glukometr, maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego.

 

Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie

poradnie lekarskie,

szpitale, miejsca zamieszkania podopiecznych 

Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);

 2. Ustawa z dn. 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007r. Nr 210, poz. 1540).

 5. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm);

 6. Rozporządzenie MPiPS z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późn. zm.).

 7. Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. O zawodach pielęgniarki i położnej
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego wykazane są czynności, które może udzielać położna bez polecenia lekarza.