Optyk okularowy

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

OPTYK OKULAROWY

Kto to jest optyk okularowy?

 

Optyk okularowy wykonuje okulary korekcyjne według recepty lub starych okularów, naprawia i konserwuje różne typy okularów na zlecenie klienta, pełni rolę doradcy przy wyborze oprawek i szkieł korekcyjnych. Zajmuje się również sprzedażą soczewek kontaktowych oraz różnych akcesoriów optycznych takich jak: futerały do okularów, płyny do czyszczenia soczewek okularowych, płyny do konserwacji i pielęgnacji soczewek kontaktowych, łańcuszki do okularów, pojemniki na soczewki kontaktowe itp.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Optyk okularowy może być narażony na urazy palców i dłoni podczas obsługiwania urządzeń mechanicznych, ostrych narzędzi oraz szkła.
 • Optycy okularowi mogą zostać zarażeni chorobami zakaźnymi od pacjentów z infekcjami oczu.
 • Optycy okularowi narażeni są na poparzenia skóry palców, rąk spowodowane kontaktem z gorącymi powierzchniami, gorącym powietrzem.
 • Optyk okularowy może być narażony na drażniące związki chemiczne zawarte w klejach, środkach czyszczących stosowanych przy naprawie, klejeniu i myciu oprawek oraz szkieł.
 • Optycy okularowi mogą zetknąć się z agresją ze strony nieusatysfakcjonowanych klientów.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Urządzenia mechaniczne – możliwość urazów palców i dłoni
 
 • Ostre narzędzia i stłuczone szkło – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 
 • Odłamki szkła powstające podczas szlifowania - możliwość urazów oczu
 • Gorące powierzchnie, gorąca para wodna – możliwość poparzeń
 
 • Czynność umieszczania soczewek okularowych w oprawki i inne, podobne operacje - możliwość urazów w wyniku przyszczypnięcia palców
 
 • Rozpuszczalniki zawarte w klejach i środkach czyszczących – możliwość podrażnienia skóry
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
Czynniki fizyczne

 • Niedostateczne oświetlenie, zwłaszcza w pomieszczeniach bez naturalnego oświetlenia – możliwość pogorszenia ostrości wzroku
 
 • Szkodliwe dla zdrowia "światło niebieskie" - możliwość negatywnych skutków zdrowotnych w przypadku pracy z oftalmoskopem
 
 • Promieniowanie laserowe – możliwość napromieniowania
 • Promieniowanie ultrafioletowe – możliwość uszkodzenia skóry i oczu
Czynniki chemiczne i pyły

 • Dymy środków chemicznych używanych do barwienia szkieł - możliwość zatrucia oraz chorób układu oddechowego
 
 • Dymy powstające podczas procesu lutowania - możliwość chorób układu oddechowego
 • Rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne w postaci par - możliwość podrażnienia błon śluzowych, skóry, powstania astmy jak również chorób zatok i nosa

 • Substancje chemiczne takie jak kleje (zwłaszcza na bazie żywic epoksydowych), rozpuszczalniki, detergenty, środki antyseptyczne, leki, preparaty używane do barwienia szkieł – możliwość chorób skóry, w tym uczuleniowych
 • Lateks - możliwość uczulenia (wstrząsu, astmy, zapalenia skóry) w zetknięciu z lateksowymi rękawicami lub innymi lateksowymi materiałami medycznymi
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze (kontakt z klientem z chorobami zakaźnymi oczu) – możliwość chorób zakaźnych
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Wymuszona pozycja ciała w czasie pracy (siedząca, w przodopochyleniu), wykonywanie czynności powtarzalnych – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 
 • Powtarzające się urazy w obrębie nadgarstka – możliwość powstania zespołu cieśni nadgarstka
 
 • Bezpośredni kontakt z klientami, szczególnie niezadowolonymi z usługi – możliwość stresu psychicznego
 
Działania profilaktyczne

 

Należy stosować środki ochrony oczu podczas szlifowania oraz przy ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe i laserowe.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Należy stosować rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, a jeśli to nie jest możliwe, używać kremy ochronne.
W przypadku uczulenia na lateks należy stosować rękawice wykonane z innych materiałów, a także unikać kontaktu z innymi produktami zawierającymi lateks.
Należy unikać jedzenia, picia i palenia tytoniu podczas pracy.
Należy zawsze używać środków ochrony indywidualnej, gdy istnieje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy Optyk.
Definicja i/lub opis zawodu

Głównym zadaniem optyka okularowego jest wykonywanie okularów korekcyjnych według recepty okulisty, a także naprawa okularów na zlecenie klienta. Optyk przyjmuje zlecenia na wykonanie okularów korekcyjnych, dobiera oprawkę wg życzeń klienta, a także ustala typ soczewek. W celu realizacji zadania dokonuje zakupu oprawek i soczewek u producenta lub w hurtowni, bądź zamawia też wykonanie specjalnych soczewek w laboratorium. Kolejnym zadaniem jest dopasowanie właściwych soczewek do wybranych oprawek, co można wykonać przy pomocy ręcznej szlifierki lub w automacie szlifierskim. Następnie montuje soczewki w oprawie i kontroluje wykonane okulary czy są zgodne ze zleceniem. Na zakończenie optyk dopasowuje, modeluje okulary i wydaje okulary klientowi oraz rozlicza koszty usługi. Zajmuje się również naprawą różnego rodzaju uszkodzeń opraw okularowych lub wymienia uszkodzone soczewki. Optyk może współpracować również z gabinetem okulistycznym dobierającym soczewki korekcyjne i kontaktowe. Optyk okularowy - mistrz posiada umiejętność doboru szkieł korekcyjnych. Zajmuje się również sprzedażą akcesoriów optycznych, takich jak futerały do okularów, płyny do czyszczenia soczewek okularowych, płyny do konserwacji i pielęgnacji soczewek kontaktowych, obturatory do ćwiczeń dla zezujących, łańcuszki, ściereczki.
Zawody pokrewne Szlifierz szkła optycznego, optyk mechanik, monter elektronicznych urządzeń optycznych.
Wykonywane czynności Dobiera oprawę, dokonuje pomiarów mocy dioptryjnej szkieł korekcyjnych za pomocą frontofokometru, dopasowuje, doradza, klei, lutuje, mocuje, montuje, naprawia, określa parametry geometryczne, przygotowuje szablony, przyjmuje zlecenia, przymierza, rozlicza koszty, sprawdza, sprzedaje, szlifuje, ustala i dokonuje zakupu soczewek i oprawek, współpracuje.
Podstawowy stosowany sprzęt Szabloniarka, szablony, szlifierka, skaner, centrownica, nożyczki, palnik, frontofokometr, podgrzewacz do opraw, wkrętaki, obcęgi, „rowarka”, szczypce, wiertarka optyczna, linijka optyczna (pupilometr, źrenicówka), polaryskop, myjka ultradźwiękowa, kaseta okulistyczna, oprawa probiercza, komplet szkieł korekcyjnych, demonstracyjnych (kolory, grubości, powłoki).
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Zakłady optyczne, punkty usługowe.
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 3. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 4. Informator - „Środki ochrony indywidualnej”. INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.