Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Kto to jest nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstwowej?

 

Nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i sprawności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 

Najważniejszymi zagrożeniami na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego są:

 • hałas,
 • stres,
 • obciążenie aparatu mowy
 • nadmierny wysiłek fizyczny
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Upadek na tym samym poziomie, na śliskich nawierzchniach, spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem wykładzin, dywanów, śliską nawierzchnią, stosowaniem nieodpowiedniego obuwia
 • Upadek z poziomu wyższego na niższy, podczas ćwiczeń gimnastycznych, upadki ze sprzętu sportowego
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty, uderzenia o drabinki, sprzęt sportowy, grzejniki
 • Wypadki komunikacyjne, podczas wycieczek i zajęć pozaszkolnych
Czynniki fizyczne

 • Porażenie prądem elektrycznym, podczas używania urządzeń elektrycznych
 • Hałas, spowodowany głośnym zachowaniem dzieci, krzykami, piskami i płaczem
 • Przeciążenie strun głosowych, spowodowane prowadzeniem zajęć dydaktycznych, częstym podnoszeniem głosu, mogące doprowadzić do uszkodzenia strun głosowych i do powstania choroby zawodowej (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni fałd głosowych)
 • Urazy ciała, spowodowane aktywnością fizyczną, nieumiejętnym stosowaniem urządzeń sportowych
 • Warunki klimatyczne; w zależności od pory roku pracownik może być narażony na działanie czynników atmosferycznych, niska lub wysoka, deszcz, śnieg.
Czynniki chemiczne i pyły

 • Kurz, mogący przyczynić się do powstania alergii, roznoszący wirusy i bakterie

Czynniki biologiczne

 • Wirusy i bakterie chorobotwórcze (wirus Coronaviridae, ECHO, zapalenia wątroby typu A, Cytomegalovirus hominis, ludzki wirus upośledzenia odporności typu HIV-1, wirus opryszczki pospolitej, ospa wietrzna, wirusy grypy, odry, polio, gronkowiec złocisty, owsica)
 • Kontakt z czynnikami biologicznymi, podczas udzielania pierwszej pomocy, przy kontakcie z chorymi podopiecznymi
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Obciążenie psychiczne, stała uwaga nad dziećmi, młodzieżą, duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych
 
 • Agresja, ze strony dzieci i rodziców
 
Działania profilaktyczne

 

Należy odpowiednio zabezpieczać wykładziny dywanowe i dywany tak aby zapobiec ich podwijaniu się a tym samym ograniczyć możliwość potknięcia się i przewrócenia. Należy tak organizować prace sprzątające aby w miarę możliwości wykonywać je podczas trwania zajęć lekcyjnych (ograniczony ruch po korytarzach szkoły, przedszkola) lub jeśli to nie jest możliwe widocznie oznakować miejsca mokre tabliczkami informacyjnymi. Nauczycielom zaleca się noszenie obuwia na płaskim obcasie, na niezbyt śliskiej podeszwie, tak aby ograniczyć możliwość poślizgnięcia się. Podczas zabaw z dziećmi należy systematycznie sprzątać podłogę z leżących na niej przeszkód w postaci zabawek i innych mebli. Meble przeznaczone dla dzieci muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie certyfikaty jakościowe i bezpieczeństwa. Podczas projektowania miejsc zabaw, nauki dla dzieci należy tak planować ustawienie mebli aby nie przeszkadzały dzieciom oraz uniemożliwiały powstanie ewentualnych urazów.
Podczas wykonywania ćwiczeń na wysokości należy zachować szczególną ostrożność. Podczas prac na wysokości np. wieszania informacji, dekoracji należy zachować szczególną ostrożność. Prace te w miarę możliwości należy wykonywać w czasie kiedy na korytarzach nie przebywają dzieci. Należy korzystać z urządzeń przeznaczonych do tego typu prac, drabin, podestów.
Podczas organizowania wycieczek należy zapewnić odpowiednie środki transportu , spełniające odpowiednie normy bezpieczeństwa.
Podczas pracy z ostrymi narzędziami należy zachować szczególną ostrożność, ewentualnie stosować przedmioty bezpieczne przeznaczone do pracy z dziećmi
Podczas pracy z urządzeniami elektrycznym należy zachować szczególną ostrożność. Wszystkie urządzenia elektryczne należy poddawać okresowym przeglądom pod względem ich stanu technicznego. Wszelkie usterki należy zgłaszać przełożonemu, a uszkodzone urządzenia należy wycofać z użytkowania.
Nauczyciel powinien nauczyć się emitować poprawnie głosem podczas swojej pracy (oddychanie przeponą), zaleca się ograniczać nadmierne obciążenie narządu mowy, ograniczać poziom hałasu, często wietrzyć pomieszczenia, często spożywać napoje w temp. pokojowej.
Podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych należy zachować ostrożność, wykonywać je w sposób poprawny, zmniejszający ryzyko urazu, pracownik powinien znać instrukcję obsługi urządzeń sportowych i zalecenia dotyczące ćwiczeń. Nauczyciel powinien wykonywać pracę w odpowiednim obuwiu, dostosowanym do nawierzchni podłogi.
Podczas pracy na otwartym powietrzu należy dostosować ubiór do panujących warunków klimatycznych. Zajęcia należy organizować w taki sposób aby przeciwdziałać przegrzaniu, wychłodzeniu organizmu.
Należy dbać o częste wietrzenie pomieszczeń, zaleca się rezygnację z firanek i zasłon, w których często gromadzi się kurz lub jeśli to niemożliwe należy dbać o ich częste pranie. Zaleca się wycieranie tablic wyłącznie mokrą gąbką, co ogranicza pylenie kredy, lub rezygnację tablic kredowych
Każdy produkt stosowany podczas pracy musi posiadać kartę charakterystyki oraz atest dopuszczający do pracy z dziećmi. Pojemniki i opakowania powinny być oryginalne, szczelnie zamknięte. Przechowywanie w nieoryginalnych opakowaniach powinno być wyeliminowane lub ograniczone, jeśli nie jest to możliwe opakowanie musi być czytelnie i wyraźnie oznakowane.
Dbanie o higienę psychiczną, należy aktywnie korzystać z przerw między zajęciami lekcyjnymi, jeśli to możliwe przebywać w miejscach cichych lub na świeżym powietrzu.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Nauczyciel wycjhowania fizycznego pełni rolę organizatora wychowania fizycznego i sportu w szkole. To nie tylko nauczyciel prowadzący lekcje, to organizator czasu wolnego dzieci, doradca innych nauczycieli i rodziców w sprawach rozwoju fizycznego i związanych z nim potrzeb dziecka, bliski współpracownik lekarza szkolnego troszczącego się o zdrowie dziecka i higieniczne warunki jego rozwoju, organizator ćwiczeń o charakterze wyrównawczym, inicjator rozgrywek sportowych i wycieczek organizowanych przez szkołę i samą młodzież.
Zawody pokrewne Nauczyciel przedszkola, nauczyciel nauczania początkowego, nauczyciel nauczania ponadelementarnego, pedagog szkolny, specjalista rehabilitacji ruchowej
Wykonywane czynności prowadzenie zajęć fizycznych
ciągła aktywność fizyczna
Podstawowy stosowany sprzęt sprzęt sportowy dostępny w placówce
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie szkoły podstawowe
 
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 
 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych   ze zm.