Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

NAUCZYCIEL MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Kto to jest nauczyciel muzyki w szkole podstwowej?

 

Nauczyciel muzyki prowadzi zajęcia dydaktyczno–wychowawcze nauczając przedmiotu muzyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego.

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 

Najważniejszymi zagrożeniami na stanowisku nauczyciela muzyki są:

 • hałas,
 • stres,
 • obciążenie aparatu mowy.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Upadek na tym samym poziomie, na śliskich nawierzchniach, spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem wykładzin, dywanów, rozrzuconych zabawek, itd.
 • Upadek z poziomu wyższego na niższy, podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas wykonywania prac typu wieszanie dekoracji w salach lub na korytarzach szkoły
 
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty, uderzenia o biurka, krzesła
 • Wypadki komunikacyjne, podczas wycieczek i zajęć pozaszkolnych
Czynniki fizyczne

 • Porażenie prądem elektrycznym, podczas używania urządzeń elektrycznych
 • Hałas, spowodowany głośnych zachowaniem dzieci, krzykami, piskami i płaczem
 • Przeciążenie strun głosowych, spowodowane prowadzeniem zajęć dydaktycznych, częstym podnoszeniem głosu, mogące doprowadzić do uszkodzenia strun głosowych i do powstania choroby zawodowej (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład strun głosowych, zmiany przerostowe)
Czynniki chemiczne i pyły

 • Kurz, mogący przyczynić się do powstania alergii, roznoszący wirusy i bakterie
Czynniki biologiczne

 • Wirusy i bakterie chorobotwórcze (wirus Coronaviridae, ECHO, zapalenia wątroby typu A, Cytomegalovirus hominis, ludzki wirus upośledzenia odporności typu HIV-1, wirus opryszczki pospolitej, ospa wietrzna, wirusy grypy, odry, polio, gronkowiec złocisty, owsica)
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Obciążenie psychiczne, stała uwaga nad dziećmi, duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
 • Agresja, ze strony dzieci i rodziców
 • Wymuszona pozycja ciała, zwłaszcza podczas długotrwałej gry na jednym instrumencie
 • Wypalenie zawodowe, depresja, nerwice, stres
Działania profilaktyczne

 

Należy odpowiednio zabezpieczać wykładziny dywanowe i dywany tak aby zapobiec ich podwijaniu się a tym samym ograniczyć możliwość potknięcia się i przewrócenia. Należy tak organizować prace sprzątające aby w miarę możliwości wykonywać je podczas trwania zajęć lekcyjnych (ograniczony ruch po korytarzach szkoły, przedszkola) lub jeśli to nie jest możliwe widocznie oznakować miejsca mokre tabliczkami informacyjnymi. Nauczycielom zaleca się noszenie obuwia na płaskim obcasie, na niezbyt śliskiej podeszwie, tak aby ograniczyć możliwość poślizgnięcia się. Podczas zabaw z dziećmi należy systematycznie sprzątać podłogę z leżących na niej przeszkód w postaci zabawek i innych mebli. Meble przeznaczone dla dzieci muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie certyfikaty jakościowe i bezpieczeństwa. Podczas projektowania miejsc zabaw, nauki dla dzieci należy tak planować ustawienie mebli aby nie przeszkadzały dzieciom oraz uniemożliwiały powstanie ewentualnych urazów.
Podczas organizowania wycieczek należy zapewnić odpowiednie środki transportu , spełniające odpowiednie normy bezpieczeństwa.
Podczas pracy z ostrymi narzędziami należy zachować szczególną ostrożność, ewentualnie stosować przedmioty bezpieczne przeznaczone do pracy z dziećmi
Podczas pracy z urządzeniami elektrycznym należy zachować szczególną ostrożność. Wszystkie urządzenia elektryczne należy poddawać okresowym przeglądom pod względem ich stanu technicznego. Wszelkie usterki należy zgłaszać przełożonemu, a uszkodzone urządzenia należy wycofać z użytkowania.
Nauczyciel powinien nauczyć się emitować poprawnie głosem podczas swojej pracy (oddychanie przeponą), zaleca się ograniczać nadmierne obciążenie narządu mowy, ograniczać poziom hałasu, często wietrzyć pomieszczenia, często spożywać napoje w temp. pokojowej.
Wykonywanie systematycznych badań profilaktycznych, w tym laryngologicznych. Częste picie letniej wody, herbaty ziołowej,
Należy dbać o częste wietrzenie pomieszczeń, zaleca się rezygnację z firanek i zasłon, w których często gromadzi się kurz lub jeśli to niemożliwe należy dbać o ich częste pranie. Zaleca się wycieranie tablic wyłącznie mokrą gąbką, co ogranicza pylenie kredy, lub rezygnację tablic kredowych
Każdy produkt stosowany podczas pracy musi posiadać kartę charakterystyki oraz atest dopuszczający do pracy z dziećmi. Pojemniki i opakowania powinny być oryginalne, szczelnie zamknięte. Przechowywanie w nieoryginalnych opakowaniach powinno być wyeliminowane lub ograniczone, jeśli nie jest to możliwe opakowanie musi być czytelnie i wyraźnie oznakowane.
Dbanie o higienę psychiczną, należy aktywnie korzystać z przerw między zajęciami lekcyjnymi, jeśli to możliwe przebywać w miejscach cichych lub na świeżym powietrzu.
Organizowanie małych klas, szkolenia i warsztaty
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

 

Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne. Prowadzi on zajęcia dydaktyczno–wychowawcze nauczając przedmiotu muzyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Jego zadaniem jest rozbudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów a zwłaszcza wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości muzycznej dziecka, rozwijanie muzykalności, rozwijanie zainteresowań muzycznych, wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów.

Zawody pokrewne Nauczyciel śpiewu, nauczyciel rytmiki
Wykonywane czynności prowadzenie zajęć
śpiew i gra na instrumentach
nauka śpiewu, gry na instrumentach
Podstawowy stosowany sprzęt instrumenty muzyczne
kreda
komputer
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie szkoły podstawowe
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 
 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych