Murarz

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

MURARZ

Kto to jest murarz?

 

Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 
 • Na terenie budowy zagrożenia mogą stwarzać śliskie nawierzchnie, ruchome części maszyn budowlanych, a także czynniki związane z warunkami atmosferycznymi.
 • Murarz narażony jest na ryzyko upadku z wysokości, na urazy ze strony ostrych i wystających przedmiotów.
 • Styczność z wapnem i cementem stwarza zagrożenie powstawania uczuleń, chorób oczu i skóry.
 • Zagrożeniem jest także prąd elektryczny, który może spowodować porażenie przy używaniu uszkodzonych elektronarzędzi i innych maszyn lub przy używaniu ich nie zgodnie z  przeznaczeniem.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Potrącenie, przygniecenie, przez poruszające się maszyny budowlane, elementy konstrukcji budowlanej, na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, brak wyznaczenia stref niebezpiecznych, mogące spowodować ciężkie urazy ciała, śmierć
 • Upadek z wysokości, upadek z drabiny, rusztowania lub niezabezpieczonego stropu, mogące spowodować złamania, ciężkie urazy ciała, śmierć
 • Upadek na tym samym poziomie, poślizgnięcie, potknięcie się, na skutek braku porządku na placu budowy i stanowisku pracy, pozostawianie rozciągniętych przewodów elektrycznych, niezabezpieczonych, mogące skutkować urazami ciała, głownie nóg, śmierć
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty, podczas nieumiejętnego i nieprawidłowego dostosowania stanowiska pracy, wykonywania pracy ciasnych, trudno dostępnych miejscach, może skutkować urazami, stłuczeniami
 • Maszyny w ruchu, pochwycenie, uderzenie ruchomymi elementami, układ napędu bębna betoniarki, na skutek nieprawidłowego wykonywania pracy, noszenia luźnej odzieży, stosowania rękawic podczas pracy, może skutkować urazami głównie rąk, włączenie z amputacją i śmiercią
 • Ostre krawędzie, narzędzia, mogące przyczynić się do powstania urazów ciała, stopy po nadepnięciu na gwóźdź
 
 • Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
Czynniki fizyczne

 • Prąd elektryczny, porażenie prądem elektrycznym na skutek wadliwie działającej instalacji elektrycznej, używania uszkodzonego sprzętu i narzędzi elektrycznych, może spowodować porażenie prądem elektrycznym, problemy z pracą serca, amputacjami, śmiercią
 • Pożar, przechowywanie materiałów łatwopalnych, uszkodzeniu instalacji elektrycznej, może przyczynić się do poparzeń, zatruć.
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Substancje chemiczne, zaprawa cementowa, wapienna, zachlapanie oczu podczas przelewania zapraw, braku środków ochrony indywidualnej, mogące spowodować urazy i podrażnienia oczu
 
Czynniki biologiczne

 • Owady, występujące w okresie wiosenno-letnim na otwartej przestrzeni, mogące wywołać reakcje alergiczne
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Mikroklimat, praca zazwyczaj wykonywana jest na otwartej przestrzeni w zróżnicowanych warunkach klimatycznych, pracownik w okresie letnim jest narażony na udary cieplne, odwodnienia, poparzenia skóry, zimą na wychłodzenia, odmrożenia, przeziębienia
 • Wymuszona pozycja ciała, praca może być wykonywana w trudno dostępnych miejscach, w wymuszonej pozycji ciała
 
Działania profilaktyczne

 

Plac budowy powinien mieć wyznaczone stery niebezpieczne, w zależności od miejsca i rodzaju maszyn pracujących, należy wyznaczyć drogi piesze, wykonywanie prac budowlanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką i projektem, w celu uniemożliwienia zawalenia się elementu budowlanego, wyburzanego
Urządzenia wykorzystywane do pracy na wysokości muszą spełniać odpowiednie wymagania, drabinę zawsze należy rozstawiać na płaskim stabilnym podłożu, podczas pracy na drabinie należy pamiętać o stosowaniu 3 punktów podparcia. Rusztowanie musi być zmontowane przez wykwalifikowanych monterów, pracę na rusztowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami (plan BIOZ). Prace na wysokości może wykonywać pracownik, który posiada zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania tego tupu prac. Podczas pracy na wysokości należy stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej (kask, szelki bezpieczeństwa)
Należy dbać o stanowisko pracy, utrzymując porządek, nie pozostawiając niezabezpieczonych rozciągniętych przewodów elektrycznych. Pracownik powinien posiadać odpowiednie obuwie robocze, o antypoślizgowej podeszwie, odporne na przebicia z twardymi podnoskami
Podczas pracy z maszynami w ruchu lub których elementy są w ruchu należy zachować szczególną ostrożność. Pracownik musi zostać zapoznany z instrukcją użytkowania i instrukcjami pracy na danym stanowisku pracy. Pracownik jest zobowiązany nosić odzież roboczą i przydzielone środki ochrony indywidualnej
Podczas wykonywania ręcznych prac transportowych należy przestrzegać norm dźwigania i technik podnoszenia ładunku (zwłaszcza z poziomu niższego na niższy). Należy możliwie jak najczęściej stosować ręczne lub mechaniczne wózki transportowe, zwłaszcza przy ciężkich elementach.
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem elektrycznym należy sprawdzić jego tan techniczny, zwracając szczególną uwagę na stan obudowy, instalacji elektrycznej, na obecność osłon.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni należy dostosować odzież roboczą do panujących warunków atmosferycznych, pracownik powinien mieć dostęp do pomieszczeń socjalnych, do schronienia się przed słońcem lub ogrzaniem się zimą. Latem powinien mieć dostęp do wody, zimą do ciepłych napojów i posiłków.
Prace w miarę możliwości należy tak organizować aby pracownik miał możliwość zmiany pozycji ciała, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej chroniącej, ograniczające skutki pracy w wymuszonej pozycji ciała (nakolanniki)
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Murarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów oraz do przygotowania zaprawy.

 

Zawody pokrewne

Tynkarz, posadzkarz, glazurnik, kamieniarz, technik budownictwa

Wykonywane czynności Posługiwanie się dokumentacje techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
Przygotowywanie zaprawy i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym.
Wykonywanie rusztowań do robót murarskich.
Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich.
Zabezpieczanie miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
p.poż., i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej.
Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku.
Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z otworami
okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych.
Wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi.
Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych.
Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na
ścianach. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej.
Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym.
Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów.
Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie.
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót.
Organizowanie własnego stanowiska pracy.
Zabezpieczanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz części magazynowej.
Szkolenie pracowników.
Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych.
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.
Ocenianie jakości robót murarskich.
Odbieranie robót murarskich.
Kwalifikacje zawodowe:
Wykonywanie murów nośnych.
Wykonywanie ścianek działowych.
Wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina, stropów gęsto żebrowych i sklepień łukowych.
Wykonywanie pomocniczych robót murarskich (przygotowanie zapraw, transport materiałów na stanowisko robocze itp.)
Wykonywanie robót towarzyszących (izolacyjnych, okładzinowych itp.)
Podstawowy stosowany sprzęt pion, poziomica, kielnia, węgielnica, cyrkiel, betoniarka
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie budowy
budynki remontowane
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY, ze zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
 7. Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS
 8. BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski, oddk Gdańsk 2010