Malarz budowlany

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

MALARZ BUDOWLANY

Kto to jest malarz budowlany?

 

Podstawowe zadania malarza budowlanego to wykonywanie prac malarskich w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, biurowych i magazynowych a także w budynkach produkcyjnych (hale fabryczne, magazyny itp.).Wykonuje on także prace związane z malowaniem elewacji budynków, konstrukcji budowlanych, dachów, elementów metalowych i drewnianych, związanych z budynkami (balustrady schodowe, balkonowe, ościeżnice, stolarka okienna i drzwiowa), elementy małej architektury związanej z budynkami.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Praca malarz budowlanego zaliczana jest średnio obciążonej fizyczne, pozycja ciała często jest wymuszona, pracownik wykonuje prace na wysokości, ma kontakt z chemicznymi substancjami lotnymi, rozpuszczalnikami i wodą. Praca często odbywa się w środowiskach zapylonych – związane jest to z przygotowaniem podłoża pod malowanie, szlifowaniem i remontowaniem powłok.
 • Pracownik wykonuje czynności zawodowe przy zmiennej temperaturze powietrza, często przy intensywnym oświetleniu i zapyleniu (wynika ono z technologii przygotowania podkładu malarskiego).
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Prace na wysokości – możliwość powstania urazów ciała na skutek nieodpowiedniego zachowania się na rusztowaniach lub drabinach oraz na skutek nie stosowania środków ochrony indywidualnej
 
 • Mikroklimat – wykonywanie pracy często w zmiennych warunkach atmosferycznych, możliwość wystąpienia częstych infekcji górnych dróg oddechowych, poparzeń słonecznych lub udarów cieplnych latem.
 
 • Upadki na tym samym poziomie – głównie potknięcia i upadki, spowodowane śliskimi, nierównymi powierzchniami, możliwość wystąpienia potłuczeń, zwichnięć i złamań kończyn.
 
 • Transport ręczny – możliwość spowodowania przeciążeń układu mięśniowo-kostnego, co może przyczynić się do powstania schorzeń i zwyrodnień kręgosłupa.
 
Czynniki fizyczne

 • Porażenie prądem elektrycznym – podczas obsługi elektronarzędzi, sprężarek, możliwość porażeń prądem na skutek używania uszkodzonego sprzętu lub poprzez nieodpowiednie jego stosowanie.
 
 • Oświetlenie – prace malarskie są wykonywane przy intensywnym oświetleniu miejscowym, powoduje to częste olśnienia, zmęczenie ogólne, przy pracy przy nieodpowiednim oświetleniu może przyczynić się do pogorszenia widzenia.
 
 • Hałas – emitowany przez stosowane elektronarzędzia, sprężarki i agregaty, może to przyczynić się do ogólnego uczucia zmęczenia lub przy dłuższym narażeniu, ubytki słuchu.
 
 • Wibracje – powstające podczas obsługi szlifierek wibracyjnych, narzędzi do mieszania farb, możliwość powstania chorób układu ruchowego i nerwowego.
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Środki chemiczne - czynniki te mogą wywoływać alergie i choroby skóry, przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy a także przewlekłe zapalenia oskrzeli przechodzące w astmę oskrzelową
 
 • Pyły – głównie podczas prac przygotowawczych przed malowaniem powierzchni, możliwość powstania alergii, astmy. Podczas malowania natryskowego Pracownik narażony jest na rozpylone substancje chemiczne, które w przypadku braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, mogą powodować zatrucia i zaprószenia oczu., a w przypadku braku wentylacji może spowodować wybuch.
 
Czynniki biologiczne

 • Owady – praca na otwartym powietrzu wiąże się z zagrożeniem ukąszenia przez owady, może to spowodować powstanie opuchlizny i problemów z oddychaniem w przypadku uczulenia.
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Wymuszona pozycja ciała – prace często wykonywane są na drabinach lub podestach roboczych z wyciągniętymi do góry rękoma, powoduje to znaczne obciążenie kręgosłupa, wzmaga uczucie zmęczenia, oraz może przyczynić się do powstania zapaleń mięśni, głównie górnych części pleców
 
Działania profilaktyczne

 

Należy stosować środki ochrony indywidualnej rąk, głowy, oczu i układu oddechowego.
Pracownikowi przysługuje odzież robocza, ochronna, zróżnicowana od pory roku.
Stosowane elektronarzędzia powinny być przed każdym użyciem sprawdzane pod kątem stanu technicznego, uszkodzone należy wycofać z użytkowania, usterki należy systematycznie usuwać ,co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia urazów ciała.
Teren pracy, powinien być czysty, przejścia, wejścia, dojścia powinny być czyste, nie zastawione.
Podczas pracy na wysokości należy stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, odpowiednie obuwie, kasków ochronnych, przestrzeganie przepisów. Należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno "chodzić" na drabinach. Prace w miarę możliwości powinny być wykonywane z podestów i rusztowań, co znacznie zmniejsza ryzyko upadku z wysokości.
Podczas pracy należy dbać aby wentylacja była sprawna, należy stosować środki ochrony układu oddechowego, oraz przestrzegać instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń oraz bezpiecznej pracy.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Do głównych zadań malarzy budowlanych należy przygotowanie różnych rodzajów podłoży pod malowanie, przygotowanie gruntów i farb, malowanie powierzchni ścian, sufitów, elewacji, pokrycia dachów, stolarki i ślusarki budowlanej, konstrukcji i elementów metalowych, konstrukcji i elementów drewnianych, malowanie napisów i elementów ozdobnych i innych. Dodatkowo malarze budowlani mogą wykonywać prace malarskie w procesie produkcji stolarki budowlanej, prace malarskie w wytwórniach stalowych konstrukcji budowlanych oraz malowanie rdzochronne metalowych okuć i innych detali budowlanych w wytwórniach ślusarki budowlanej.
Zawody pokrewne

Tynkarz, murarz, posadzkarz, glazurnik

Wykonywane czynności - Organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów narzędzi i sprzętu do realizacji robót malarskich, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska
- Organizowanie transportu materiałów malarskich po placu budowy oraz na stanowiskach ich składowania
- Posługiwanie się dokumentacją budowlaną oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót malarskich w celu ustalenia zakresu robót, kolejności ich wykonania i rodzaju potrzebnych materiałów
- Przygotowanie pod malowanie starych i nowych podłoży tynkowych, betonowych, ceglanych, drewnianych, metalowych oraz ze stopów metali
- Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki budowlanej farbami wapiennymi, klejowymi lub emulsyjnymi, farbą olejną, lakierami, elementów stalowych farbami antykorozyjnymi
- Ocenianie jakości wykonanych robót budowlanych i malarskich
- Dokonywanie odbioru robót budowlanych i malarskich wykonanych przez podległych pracowników.
Podstawowy stosowany sprzęt drabiny, podesty, rusztowania, mieszalniki i mieszarki farb i zapraw, agregaty malarskie, sprężarki i pistolety natryskowe
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie - budowy
- pomieszczenia budynków mieszkalnych, biurowych i magazynowych a także w budynki produkcyjne(hale fabryczne, magazyny itp.)
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski, oddk, Gdańsk 2010
 2. Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów