Magazynier z obsługą wózka podnośnikowego

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

Kto to jest magazynier z obsługą wózka podnośnikowego?

 

Magazynier jest pracownikiem magazynu i wykonuje wszystkie czynności związane z jego działalnością, tj. przyjmuje, przechowuje i wydaje przedmioty, materiały i surowce. Najczęściej musi posiadać uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych różnego typu oraz do wymiany butli gazowych w przypadku wózków gazowych oraz obsługi stacji ładowania akumulatorów przy stacjach ładowania wózków elektrycznych

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Magazynierzy są narażeni na urazy spowodowane upadkami z wysokości (drabiny, podesty, półki) lub na śliskiej, nierównej nawierzchni. Mogą być potrąceni przez poruszające się pojazdy, zwłaszcza wózki widłowe lub mogą być uderzeni przez spadające przedmioty.
 • Wielu magazynierów rutynowo przenosi ciężkie ładunki, co może powodować urazy, które mogą być przyczyną bólów rąk, ramion i pleców.
 • Zagrożenia mogą być związane również z rodzajem magazynowanego towaru, który może być toksyczny, łatwopalny lub wybuchowy oraz warunków, w jakich jest on przechowywany.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Wchodzenie na drabiny i pomosty oraz schodzenie z nich podczas układania lub zdejmowania towaru z regałów, półek - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości
 • Mokra, śliska i zatłuszczona nawierzchnia - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku
 • Urządzenia mechaniczne używane w magazynie do przemieszczania, podnoszenia ładunków, szczególnie wózki widłowe, suwnice – możliwość urazów w wyniku kolizji z poruszającymi się maszynami i urządzeniami lub sprzętem stanowiącym wyposażenie magazynu
 
 • Nadmierny wysiłek związany z podnoszeniem, przenoszeniem, pchaniem, ciągnięciem sprzętu, kontenerów i innych ładunków – możliwość urazów (przepuklina, wypadnięcie dysku)
 • Ostre przedmioty, noże tapicerskie, krawędzie, odłamki szkła - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 • Poparzenie, uszkodzenie ciała związane, np. Z uszkodzeniem instalacji układu hydraulicznego wózka, wylaniem się elektrolitu z akumulatora wózka, oparzeniem kwasem siarkowym podczas ładowania akumulatorów, dotknięciem gorących części wózka spalinowego
 • Gazy wybuchowe uwalniane z nieszczelnych urządzeń, paliwo i inne substancje chemiczne – możliwość urazów i poparzeń na skutek eksplozji i pożaru
 
 • Rolki do transportowania ciężkich i nieporęcznych przedmiotów - możliwość zmiażdżenia stóp
 
 • Urazy głowy, podczas wadliwie działających rolet na rampach załadunkowych, źle magazynowanego i transportowanego ładunku, spowodowane brakiem kasku ochronnego
Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas – możliwość uszkodzenia słuchu

 • Czynniki specyficzne dla typu magazynu np. radioizotopy, bardzo niska temperatura w chłodniach – możliwość różnych skutków zdrowotnych

 • Zmienne warunki atmosferyczne (niska lub wysoka temperatura, przeciągi) – możliwość udaru, odmrożeń, ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego
 
 • Zagrożenie wybuchem, przy stacjach ładowania akumulatorów, przy stosowaniu wózków gazowych
 • Prąd elektryczny, podczas obsługi stacji ładowania wózków akumulatorowych, porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych, niewłaściwy stan instalacji elektrycznej, porażenie prądem elektrycznym z baterii akumulatorów
Czynniki chemiczne i pyły

 • Związki toksyczne przechowywane w magazynie np. środki ochrony roślin - możliwość zatrucia, poparzeń (zwłaszcza podczas uprzątania rozlanych/rozsypanych substancji, preparatów

 • Pył pochodzący z produktów przechowywanych w magazynach – możliwość chorób układu oddechowego
 • Gazy spalinowe (w wózkach spalinowych) - możliwość uduszenia lub zatrucia w wyniku wdychania tlenku węgla, tlenku azotu powstałego w trakcie niepełnego spalania paliwa, którego stężenie gwałtowanie wzrasta w zamkniętych i nieodpowiednio wentylowanych pomieszczeniach

 • Gaz propan butan stosowanych w wózkach gazowych, możliwość zatrucia, wybuchu lub pożaru gazu

Czynniki biologiczne

 • Owady, gryzonie – możliwość urazów w wyniku ukąszenia, ugryzienia, jak również zarażenia przenoszonymi przez nie chorobami zakaźnymi
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Nadmierny wysiłek fizyczny, wymuszona pozycja podczas pracy jak również wykonywanie czynności powtarzalnych - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • Dyskomfort ze względu na nieprzyjemne zapachy, dokuczliwy hałas, złe oświetlenie, monotonię pracy - możliwość stresu psychicznego
 
 • Odpowiedzialność finansowa za bezpieczeństwo magazynowanych towarów i materiałów – możliwość stresu psychicznego
Działania profilaktyczne

 

Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.
Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi z twardymi noskami chroniącymi stopę przed urazami.
Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie. Należy stosować ogólne normy dotyczące transportowania ładunków
Należy monitorować poziom promieniowania radioaktywnego. Należy wykonywać pomiary czynników szkodliwych, głównie gazy spalinowe
Należy okresowo zwalczać szkodniki przez zastosowanie odpowiednich środków.
Należy zainstalować efektywną wentylację wywiewną oraz klimatyzacje w celu zapobieżenia skażeniu powietrza i przegrzaniu.
Należy zainstalować odpowiednie systemy alarmowe w magazynie i zapewnić prawidłowe ich funkcjonowanie.
Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ochronniki słuchu, odzież ochronną przy pracy w chłodni,obuwie robocze ochronne, rękawice ochronne)..
Pracownik powinien zostać skierowany na badania do pracy na wysokości
Należy zaopatrzyć pracowników w bezpieczne noże, których ostrze po zakończeniu pracy chowa się w obudowę, co zapobiega okaleczeniom
W przypadku stref zagrożenia wybuchem, zazwyczaj stacje ładowania akumulatorów, regały na butle gazowe, należy wykonać dokument zabezpieczenia przed wybuchem, wykonać uziemiania, zainstalować odpowiednią wentylację, zapoznać wszystkich pracowników w treścią dokumentu
W magazynie, w którym jest przechowywana chemia należy zapewnić odpowiednie środki na wypadek ich przypadkowego wylania/wysypania się. Należy zapewnić odpowiedni sorbent oraz przeszkolić pracowników postepowania na wypadek przypadkowego kontaktu ze środkiem/preparatem chemicznym
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Magazynier kieruje działalnością magazynu handlowego bądź przemysłowego. Ustala procedury działania, sprawdza jakość i ilość towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu, rozmieszcza towar w pomieszczeniach magazynowych, dokonuje na bieżąco inwentaryzacji znajdującego się towaru. Dba o zabezpieczenie towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Przestrzega terminów przechowywania np. materiałów, artykułów. Utrzymuje czystość w pomieszczeniach magazynowych. Może porządkować i kontrolować przechowywane przedmioty i sprzęt. Ustala z przełożonymi działania związane z nabywaniem towaru i jego sprzedażą. Uczestniczy w doborze pracowników magazynu i ustala ich obowiązki. Może uczestniczyć w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia magazynu. Przechowuje dokumentację gwarancyjną. Dba o wymianę przeterminowanych towarów.
Zawody pokrewne Sprzedawca, pracownik hurtowni, wypożyczalni, pracownik magazynu, operator wózka widłowego
Wykonywane czynności Asygnatowanie, czyszczenie, holowanie, inwentaryzowanie, kasowanie, katalogowanie, klasyfikowanie i oznaczanie towarów, kodowanie, kontrolowanie, koordynowanie, kupowanie, naklejanie, obliczanie, obsługiwanie komputera, ocenianie, ochranianie, odnawianie zapasów, organizowanie, pakowanie, pisanie raportów, planowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeciąganie, przemieszczanie, przenoszenie, przygotowywanie dokumentów, przyjmowanie towarów, rejestrowanie, sprawdzanie, transportowanie, umieszczenie (znaki ostrzegawcze), ustalanie, usuwanie wybrakowanych towarów, uzgadnianie, uzupełnianie bazy danych, ważenie, weryfikowanie, wycinanie, wydawanie towarów, wymienianie, wysyłanie, zabezpieczenie, zamawianie dostaw, zamykanie, zaopatrywanie, zarządzanie, zdawanie, złomowanie.
Podstawowy stosowany sprzęt Komputery, wagi, regały, drabiny, kontenery, taśmy, wywrotki, taczki, wózki ręczne lub widłowe, taśmy miarowe, wieszaki, haki, pasy, rolki, ruchome i przenośne rampy, pomosty, taśmociągi, szafy pancerne i sejfy.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Przemysł, handel, usługi (magazyny przemysłowe, hurtownie przemysłowo-spożywcze, składy, wypożyczalnie).
Uwagi

 1. Specyficzną dla miejsca zatrudnienia pracę wykonują magazynierzy w przemyśle wojskowym, zbrojeniowym, rusznikarskim np. w magazynie broni.
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 4. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);
 5. Informator - "Środki ochrony indywidualnej". INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.