Inżynier budownictwa

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Kto to jest inżynier budownictwa?

 

Inżynier budownictwa planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków lub tylko ich fragmentów.

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • W związku z tym ,że praca inzyniera często łączy się z wykonywaniem prac na placu budowy istnieje duże prawdopodobieństwo poślizgnięcia, potknięcia, urazów ciała związanych z przygnieceniem przez konstrukcje budowlane, rusztowania, itd. Inżynier, kierownik nadzoruje pracę, dlatego też często wchodzi na rusztowania, a to wiąże się z zagrożeniem polegającym na upadku z wysokości. Praca na otwartym powietrzu, w zależności od pory roku, wiąże się z przegrzaniem organizmu na skutek długotrwałego przebywania na słońcu, wychłodzeniem organizmu zimą, częste infekcje dróg oddechowych.
 • Nieodłącznym elementem pracy jest stres związany z odpowiedzialnością za powierzone mienie jak, terminowość wykonywanych robót oraz za zdrowie i bezpieczeństwo Pracowników budowy.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Praca przy monitorze ekranowym – zwłaszcza kadra nadzorująca proces budowy, możliwość pogorszenia wzroku i schorzeń kręgosłupa przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej w nieodpowiedniej pozycji ciała i w słabo oświetlonym stanowisku pracy.
 
 • Mikroklimat, praca na otwartej przestrzeni – możliwość poparzeń słonecznych lub udarów cieplnych latem, oraz możliwość częstych infekcji, przeziębień zimą.
 
 • Hałas – podczas poruszania się po placu budowy, możliwość narażenia na nadmierny hałas, co może przyczynić się do uczucia zmęczenia, a przy długotrwałym narażeniu trwałe uszkodzenie słuchu
 
 • Zaprószenie oczu – podczas przechodzenia obok wykonywanych prac szlifierskich, ciesielskich, możliwość zaprószenia oczu
 
Czynniki fizyczne

 • Praca przy monitorze ekranowym – zwłaszcza kadra nadzorująca proces budowy, możliwość pogorszenia wzroku i schorzeń kręgosłupa przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej w nieodpowiedniej pozycji ciała i w słabo oświetlonym stanowisku pracy.
 
 • Mikroklimat, praca na otwartej przestrzeni – możliwość poparzeń słonecznych lub udarów cieplnych latem, oraz możliwość częstych infekcji, przeziębień zimą.
 
 • Hałas – podczas poruszania się po placu budowy, możliwość narażenia na nadmierny hałas, co może przyczynić się do uczucia zmęczenia, a przy długotrwałym narażeniu trwałe uszkodzenie słuchu
 
 • Zaprószenie oczu – podczas przechodzenia obok wykonywanych prac szlifierskich, ciesielskich, możliwość zaprószenia oczu
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Związki chemiczne – możliwość powstania alergii oraz zatrucia pokarmowego przy przypadkowym spożyciu środka chemicznego
 
 • Zapylenie – podczas pracy na placu budowy, możliwość przebywania w miejscu gdzie emitowane jest zapylenie, np. podczas prac tynkarskich
 
Czynniki biologiczne

 • Owady – możliwość powstania reakcji anafilaktycznych po ukąszeniu owada.
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Stres – narażenie na stres wynika z ciągłej pracy z ludźmi, w związku z tym pracownik jest narażony na agresję ze strony Pracowników budowlanych, dodatkowo czynnikiem stresującym jest odpowiedzialność za powierzone mianie i za zdrowie i życie Pracowników. Częste opóźnienia robót także są czynnikiem stresującym dla Pracownika.
 
Działania profilaktyczne

 

Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy. Pracownicy nadzoru powinni być szkoleni z zakresu kierowania pracownikami oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno spełniać wymagania rozporządzenia, powinno być odpowiednio oświetlone i powinno posiadać krzesło obrotowe, co znacznie zmniejsza obciążenie pracą przy komputerze. Należy także robić częste przerwy, co zmniejsza obciążenie oczu.
Pracownicy powinni posiadać środki ochrony indywidualnej w postaci kasków ochronnych, okularów ochronnych oraz wszelkie zabezpieczenia do pracy na wysokości, co przy upadku lub przygniecenia zmniejsza prawdopodobieństwa urazów ciała.
Podczas poruszania się po terenie budowy należy zachować szczególną ostrożność, w celu uniknięcia upadków i urazów ciała.
Zejścia/wejścia powinny posiadać odpowiednio zabezpieczone schody, balustrady, drabinki, co ogranicza w znacznym stopniu możliwość upadków.
Plac budowy powinien pozostawać w porządku, przejścia, drogi transportowe powinny być wolne, co w przypadku zagrożenia umożliwia bezpieczną ewakuację.
Prace na wysokości jak i sprzęt powinny być pod stałym nadzorem w celu uniknięcia pracy w warunkach zagrożenia.
Wszelkie usterki zgłoszone lub zauważone powinny być zgłaszane przełożonym i usuwane w celu ograniczenia zagrożenia np. podczas pracy z elektronarzędziami.
W przypadku przekroczeń czynników szkodliwych dla zdrowia należy stosować środki ochrony indywidualnej.
Pracownicy wykonujący pracę na zewnątrz, powinni posiadać miejsce do ogrzania się lub schowania przed promieniami słonecznymi, powinni mieć dostęp do zimnych/ciepłych napojów oraz do posiłków regeneracyjnych/profilaktycznych zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

 

Zawód inzyniera budownictwa wiąże się ze wznoszeniem, konserwacją, remontowaniem i rekonstrukcją budowli. W zależności od przeznaczenia budowli inżynier ma do czynienia z budownictwem ogólnym, przemysłowym, komunikacyjnym, sanitarnym, energetycznym.

Podstawowym celem pracy inżyniera budownictwa zatrudnionego na stanowisku kierownika budowy jest wykonanie obiektu budowlanego lub robót budowlanych zgodnie z kosztorysem i planem inwestora. Jest to praca aktywna, związana z przemieszczaniem się i zróżnicowana ze względu na zmienne warunki pracy i duży kontakt z ludźmi.

Pracownicy prowadzące nadzór na Pracownikami budowlanymi prowadza także instruktaże stanowiskowe dla nowych Pracowników, dlatego muszą posiadać szeroką wiedzę na temat wszystkich zagrożeń występujących na placu budowy na poszczególnych jej etapach.

 

Zawody pokrewne

Inspektor budowlany, architekt obiektów budowlanych, urbanista, technik budownictwa

Wykonywane czynności Najważniejsze zadania obejmują: przejęcie terenu budowy od inwestora, sprawne kierowanie pracą ludzi sprzętu, systematyczne prowadzenie dokumentacji budowy, ścisła współpraca z inspektorem nadzoru i geodetą oraz stałe zabezpieczanie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP. Kierownik budowy (robót) prowadzi też rozbiórkę obiektów. Kierownik robót kieruje częścią prac na dużej budowie, a kierownik budowy nadzoruje całość. W przypadku niewielkich budów i rozbiórek, gdzie pracuje do kilkudziesięciu osób budową kieruje kierownik budowy.
Podstawowy stosowany sprzęt - komputer
- sprzęt pomiarowy
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie place budów, biura projektowe, firmy budowlane
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS
 2. BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski, oddk Gdańsk 2010r.
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, ze zm.
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze zm.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
 11. Budownictwo wymagania bezpieczeństwa pracy, Zygmunt Wieczorek, PIP
 12. Budownictwo. Stop wypadkom! Nowe wydanie. PIP
 13. Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo pracy, Ulotka, format A4, kolor, PIP