Hydraulik

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

HYDRAULIK

Kto to jest hydraulik?

 

Hydraulik wykonuje prace związane z montażem instalacji wodnej i gazowej. Podczas pracy stosuje technologie miedziane i w związku z tym wykonuje operacje lutowania rur. Oprócz wykonywania nowych instalacji zajmuje się remontem i wymianą już istniejących. Wiąże się to z pracami budowlanymi polegającymi na rozkuwaniu ścian i innych elementów budynków oraz cięciem rur stalowych za pomocą odpowiednich narzędzi ręcznych. Praca hydraulika to również naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Hydraulik wykonuje swoją pracę zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, w halach produkcyjnych, w budynkach w trakcie budowy, na otwartych przestrzeniach, w kopalniach itp. Jest to praca w warunkach o różnej temperaturze i wilgotności powietrza, często towarzyszy jej pył, kurz i lotne substancje chemiczne. Praca wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała, na wysokości, w ciasnych pomieszczeniach ze słabym oświetleniem.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Praca na wysokości – prace wykonywane z drabin i podestów roboczych, możliwość upadku i urazów ciała, złamań i potłuczeń
 
 • Praca poniżej poziomu ziemi, prace wykonywane w wykopach podczas montażu lub napraw istniejącej instalacji, możliwość urazów podczas wchodzenia i wychodzenia wykopu lub możliwość przysypania pracownika ziemią.
 
 • Oświetlenie – słabo doświetlone stanowiska pracy, co może przyczynić się do osłabienia wzroku i przyspieszenia uczucia zmęczenia
 
 • Śliskie, nierówne powierzchnie – możliwość powstania urazów ciała, poślizgnięć i upadków
 
 • Prace spawalnicze – możliwość pożaru, wybuchu, poparzeń lub urazów oczu przy wykonywaniu prac spawalniczych nie zgodnie z obwiązującymi zasadami BHP
 
 • Ostre przedmioty – możliwość urazów ciała, głównie rąk, podczas kontaktu z narzędziami, obrabianymi elementami
 
Czynniki fizyczne

 • Hałas – emitowany przez wykorzystywane urządzenia przy docinaniu i obrabianiu rur metalowych
 
 • Opiłki metali – powstające przy obróbce metalowych elementów instalacji sanitarnych, możliwość urazów ciała lub zaprószenia i uszkodzenia oczu
 
 • Prąd elektryczny – możliwość prażenia prądem elektrycznym podczas wykorzystywania uszkodzonego sprzętu,
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Kurz i pył, mogący spowodować zaprószenie oczu lub problemy z układem oddechowym
 
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy – podczas prac naprawczych istniejącej instalacji lub przy wymianie starych rur, pracownik ma kontakt z nagromadzonymi osadami, które mogą zawierać szkodliwe, chorobotwórcze mikroorganizmy; możliwość zakażeń, zatruć pokarmowych
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Praca w wymuszonej pozycji ciała – możliwość powstania schorzeń układu kostnoszkieletowego
 
 • Dźwiganie ciężarów – możliwość uszkodzeń kręgosłupa, rwa kulszowa
 
 • Mikroklimat – prace wykonywane w zmiennej temperaturze, w wilgotnych pomieszczeniach, z przeciągami; możliwość częstych infekcji, przeziębień, reumatyzm, korzonki.
 
Działania profilaktyczne

 

Do prac przeprowadzanych na wysokości, rusztowaniach, drabinach, przy użyciu pasów zabezpieczających powinna być wyznaczana para monterów. Wszelki sprzęt powinien być atestowany.
Pracownik powinien posiadać ubranie robocze, buty ochronne, oraz środki ochrony indywidualnej w postaci kasku, okularów i rękawic ochronnych. Pracownik jest zobowiązany do stosowania przydzielonych środków.
Stosowane elektronarzędzia powinny być systematycznie kontrolowane pod względem ich stanu technicznego oraz powinny posiadać osłony i zabezpieczenia. Pracownik przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem podłączonym do prądu elektrycznego powinien sprawdzić jego stan techniczny. Zauważone usterki należy natychmiast zgłosić w celu ich usunięcia.
Stanowisko pracy oraz dojścia do niego powinny być uporządkowane. Nie wolno zastawiać dróg komunikacyjnych.
Praca powinna być tak planowana aby Pracownik powinien mieć możliwość zmiany pozycji ciała, tak aby nie obciążać jednych partii mięśni.
Podczas prac ze starą instalacją należy zachowa podstawowe zasady higieny osobistej, należy często myć ręce, tak aby ograniczyć możliwość zarażenia bakteriami zalegającymi np. w rurach.
Pracownicy powinni zostać zapoznani z normami dotyczącymi dźwigania i podnoszenia ciężarów. Elementy dłuższe niż 3m należy przenosić w co najmniej 2 osoby. Pracownik powinien mieć do dyspozycji wózki ręczne, które w znacznym stopniu ułatwiają transport materiałów.
W przypadku pracy na otwartej przestrzeni, np. na budowach, Pracownikowi przysługuje posiłek profilaktyczne i do ciepłych, zimnych napojów.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

 
Zawody pokrewne Monter instalacji sanitarnych
Wykonywane czynności - przygotowuje części do montażu, opuszcza rury i kształtki do wykopów, łączy je, uszczelnia połączenia, wykonuje otuliny, mocuje armaturę i urządzenia sterujące i kontrolne, przeprowadza próby przelotowości i szczelności oraz działania zamontowanych odcinków, przyłącza je do sieci.
- tnie, wierci otwory, gwintuje, szlifuje, gnie rury, uszczelnia złącza kielichowe, składa, spawa, lutuje
Podstawowy stosowany sprzęt klucze, żabki (służą do skręcania rur i łączników o małej średnicy), przecinaki, młotek, gwintownica, giętarka, szlifierka kątowa, młot do kucia pneumatycznego, wkrętarka elektryczna oraz sprzętem do spawania gazowego i elektrycznego. Drabiny, rusztowania, podesty robocze.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie - budowy
- pomieszczenia remontowane
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Atest 8/2003
 2. BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski, oddk Gdańsk 2010.
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów