Lekarz dermatolog

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

LEKARZ DERMATOLOG

Kto to jest lekarz dermatolog?

 

Jest to wykwalifikowany lekarz medycyny, który specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób skóry.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Dermatolodzy narażeni są na chorobotwórcze mikroorganizmy, których źródło stanowią chorzy pacjenci.
 • Dermatolodzy mogą ulec urazom na skutek skaleczenia, w wyniku kontaktu z igłami, ostrymi narzędziami.
 • Dermatolodzy pracują w kontakcie ze szkodliwymi substancjami chemicznymi wchodzącymi w skład leków, środków czyszczących, płynów dezynfekcyjnych i sterylizujących, środków anestezjologicznych itp.
 • Dermatolodzy mogą cierpieć z powodu chorób skóry, których przyczyną jest częste mycie rąk w silnie działających preparatach dezynfekcyjnych.
 • Dermatolodzy narażeni są na prawne roszczenia ze strony pacjentów.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
 • Ostre narzędzia i ich krawędzie, igły - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 
 • Gorące powierzchnie, wrząca woda, gorąca para wodna z autoklawów- możliwość poparzenia
 
Czynniki fizyczne

 • Promieniowanie ultrafioletowe, laserowe podczas diagnostyki i leczenia - możliwość napromieniowania
Czynniki chemiczne i pyły

 • Substancje chemiczne zawarte w detergentach, antyseptykach, lekach - możliwość chorób skórnych
 
 • Lateks, w tym wykonane z niego rękawice - możliwość powstania uczulenia
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze, w tym wirus HIV i wirus WZW typu B oraz C - możliwość zakażenia w wyniku zetknięcia z chorymi, nosicielami lub ich płynami ustrojowymi
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Różnego typu leki - możliwość uzależnienia w wyniku ułatwionego do nich dostępu
 
 • Przemoc i prawne roszczenia niezadowolonych pacjentów - możliwość stresu psychicznego
Działania profilaktyczne

 

Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Należy stosować środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem UV.
W przypadku uczulenia na lateks należy stosować rękawice wykonane z innych materiałów, a także unikać kontaktu z innymi produktami zawierającymi lateks.
Należy unikać palenia papierosów, jedzenia i picia w czasie pracy. Należy zawsze używać środki ochrony indywidualnej, gdy istnieje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy dermatolog specjalista chorób skórnych, specjalista z zakresu dermatologii, lekarz skórny.
Definicja i/lub opis zawodu

Diagnozuje i leczy choroby skóry u ludzi. Przeprowadza wywiad i badania próbując ustalić przyczynę zaistniałej choroby. Pobiera zeskrobiny skórne w celu badania laboratoryjnego. Ogląda preparaty pod mikroskopem oraz wykonuje różne chemiczne i biologiczne analizy oraz testy w celu wykrycia mikroorganizmów chorobotwórczych lub zmian patologicznych. Przepisuje i ordynuje leki, w tym kremy i maści jak również radioterapię, laseroterapię i inne rodzaje leczenia miejscowego. Leczy czyraki, urazy skórne i inne zakażenia. Może usuwać znamiona i inne zmiany skórne. Usuwa blizny przy użyciu dermabrazji.
Zawody pokrewne Pielęgniarka dermatologiczna, kosmetyczka, wenerolog, chirurg plastyczny.
Wykonywane czynności Analizowanie, badanie palpacyjne, diagnozowanie, identyfikowanie, konsultowanie, leczenie, ordynowanie (leczenia oraz leków), napromienianie UV, obsługiwanie sprzętu, określanie, pobieranie próbek, pobieranie zeskrobin skórnych, przepisywanie recept, przeprowadzanie testów i analiz, przeprowadzanie wywiadu, sprawdzanie, stosowanie (maści i technik leczenia), testowanie, usuwanie.
Podstawowy stosowany sprzęt Sprzęt do znieczulania, autoklawy, szczotki, aspiratory, sprzęt do kriochirurgii, dermatoskop, zestaw pierwszej pomocy, epilatory, lampy fluorescencyjne i halogenowe, sprzęt powiększający i oświetlający (w tym ręczne latarki, lusterka), autoklawy, igły i strzykawki, narzędzia chirurgiczne (w tym skalpele, ostrza, haki, klamry, nożyczki), środki ochrony indywidualnej m.in. fartuch, rękawice, okulary, maski, osłony twarzy.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Publiczne i prywatne przychodnie dermatologiczne, gabinety prywatne dermatologiczne i kosmetyczne, kliniki dermatologiczne, oddziały dermatologiczne w szpitalach.
Piśmiennictwo

 1. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537)
 2. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 4. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 5. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm)