Blacharz samochodowy

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Kto to jest blacharz samochodowy?

 

Blacharz samochodowy zajmuje się naprawą karoserii samochodów.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • zmiażdżenie, uderzenie
 • przecięcie, obcięcie
 • hałas, zwłaszcza przy krojeniu, zwijaniu i wyklepywaniu blachy
 • zagrożenie poparzeniem
 • zagrożenie odpryskami spawalniczymi
 • uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego
 • zagrożenie pożarem lub wybuchem
 • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, związane z użytkowaniem spawarek i ich wyposażenia
 • zanieczyszczenie powietrza tlenkami cynku oraz oparami kwasu solnego, którym oczyszcza się blachę oraz szkodliwe działanie dymów spawalniczych (zagrożenia chemiczne i pyłowe)
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym – brak uwagi przy wykonywaniu codziennych czynności, lub stosowanie nie sprawnych elektronarzędzi
 
 • Prace spawalnicze -
 
Czynniki fizyczne

 • Oświetlenie – nieodpowiednie oświetlenie może spowodować pogorszenie wzroku, bóle głowy, uczucie zmęczenia
 
 • Promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone – występujące podczas obróbki końcowej polakierowanej części, głównie utwardzanie i suszenie
 
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi
 
 • Hałas – występujący podczas pracy elektronarzędzi i innych urządzeń blacharskich, np. szlifierka pneumatyczna
 
 • Drgania – występujący podczas pracy niektórych narzędzi blacharskich
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Pyły – występujące podczas prac blacharskich, w zależności od rodzaju substancji używanych przy pracy
 
 • Środki chemiczne zawarte w stosowanych zaprawach, lakierach, rozpuszczalniki – w zależności od ich składu, może wywołać zatrucia, uczulenia, lub przyczynić się do powstania raka.
 
Czynniki biologiczne

 

 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Wymuszona pozycja ciała – większość prac spawalniczych wykonywanych jest w nietypowej pozycji, często w pochylonej pozycji ciała
 
Działania profilaktyczne

 

  Pracownik powinien otrzymać odzież roboczą (ubranie robocze lub kombinezon, koszula flanelowa lub podkoszulka, trzewiki robocze olejoodporne, rękawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu)
  Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ostre końce znaczników, którymi pracownik może zranić rękę lub oczy; w celu zabezpieczenia przed takim wypadkiem. Na wolne końce znaczników zaleca się nakładanie - podczas pracy i przerw - specjalnych kapturków ochronnych
  Przy pracy punktakiem elektrycznym należy sprawdzić izolację przewodów doprowadzających prąd do punktaka, których uszkodzenie może spowodować porażenie, bezpośrednio lub poprzez trasowany przedmiot.
  Przedmioty na płytach traserskich, pryzmach i innych urządzeniach powinny być zabezpieczone przed upadkiem
  Przy manipulowaniu blachą na stole traserskim ręce należy chronić rękawicami
  Na stanowiskach traserskich powinny się znajdować tylko niezbędne do pracy narzędzia
  Można prostować tylko metale ciągliwe
  Należy wykonywać prace w rękawicach ochronnych
  Blachę należy prostować używając sprawnych młotów drewnianych lub gumowych
  Nie wolno uderzać stalowym młotkiem w części ze stali hartowanej, nawęglanej lub cyjanowej, ponieważ z reguły powoduje to odpryskiwanie odłamków
  Nie wolno używać przecinaków ze zbitą główką i innych niesprawnych narzędzi
  Miejsce pracy należy ogrodzić osłoną ochronną, np. gęstą siatką metalową
  Podczas ścinania należy stać pewnie, przecinak trzymać lewą ręką, przyciskając go do miejsca przecinanego, a w prawej ręce trzymać młotek
  Podczas pracy należy patrzeć na główkę przecinaka, a nie w miejsce ścinania
  Nie należy ściskać przecinaka zbyt mocno tak, aby można było odgiąć rękę w razie nieprostopadłego uderzenia; dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo urazu ręki
  Podczas pracy w trudno dostępnych miejscach wskazane jest używanie specjalnych uchwytów przecinaka
  Należy zawsze stosować okulary ochronne ze szkła nie rozpryskującego
  Nożyce powinny być dostosowane do grubości przycinanego metalu
  Uderzanie młotkiem z dźwignie nożyc w celu zwiększenia nacisku jest niedopuszczalne
  Podczas cięcia cienkich blach ręcznymi nożycami należy trzymać rozcinany materiał przez rękawicę ochronną i zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć urazu ręki ostrą krawędzią blachy lub bezpośrednio ostrzami nożyc
  Nie należy pracować zbyt luźno skręconymi, tępymi lub zużytymi nożycami
  Przecinany materiał powinien być pewnie zamocowany w imadle
  Piłę należy trzymać w obu rękach; prawą ręką trzonek, lewą - przedni koniec oprawki
  Pracownik powinien stać w odległości ok. 200 mm od zamocowanego przedmiotu, prosto, swobodnie, utrzymując ciężar ciała na lewej nodze
  Ruch piły od siebie i do siebie należy wykonywać rękami, a nie całym ciałem
  Nacisk na piłę powinna wywierać przede wszystkim lewa ręka, prawa zaś prowadzić piłę
  Brzeszczot piły powinien być odpowiednio naciągnięty, aby uniknąć jego pęknięcia
  Obrabiany element należy pewnie zamocować w imadle lub w inny sposób zabezpieczyć przed wysuwaniem
  Pracownik powinien stać w odległości około 0, 2 m od obrabianego materiału; lewa noga powinna być wysunięta do przodu, tułów lekko pochylony do przodu, ciężar ciał głównie na lewej nodze
  Pilnik należy ująć tak, aby duży palec znalazł się na trzonku, a pozostałe obejmowały go od spodu
  Obejmowanie końca pilnika całą dłonią może spowodować skaleczenie palców o piłowany materiał, lewą rękę z nie zgiętymi palcami należy ułożyć na końcu pilnika;
  Piłować należy całą długością pilnika ruchami ciągłymi i równomiernymi, regulując odpowiednio nacisk na pilnik;
  Nie wolno uderzać pilnika młotkiem lub o imadło, a także używać go, jako dźwigni do podważania
  Powinno się używać tylko pilników ostrych i nieuszkodzonych
  Opiłki powstające podczas piłowania należy odkurzać lub zmiatać za pomocą szczotki z włosia lub w ostateczności – szmatką
  Nie wolno zgarniać opiłków gołą ręką, zdmuchiwać ustami ani sprzężonym powietrzem, ponieważ grozi to skaleczeniem ręki lub zapyleniem oczu
  Przedmiot wiercony powinien być zamocowany w imadle lub w innym specjalnym urządzeniu przymocowanym do stołu obrabiarki.
  Nie wolno przytrzymywać przedmiotu ręką, za pomocą kleszczy, kluczy lub innych narzędzi
Informacje szczegółowe

 

Synonimy Mechanik samochodowy (małe warsztaty samochodowe)
Definicja i/lub opis zawodu

Blacharz wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zawody pokrewne Mechanik samochodowy
Wykonywane czynności Do głównych zadań na stanowisku pracy blacharz samochodowy należą:
- wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
- wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
- zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
- łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;
- wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych;
- montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;
- sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
- usuwanie uszkodzeń elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;
- czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
- wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;
- organizowanie stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.
Podstawowy stosowany sprzęt - stoły ślusarskie, imadła, tokarki, szlifierki, wiertarki
- krawędziarki, zawijarki, zaginarki, żłobiarki, nożyce stołowe i gilotynowe, prasę
- urządzenia do spawania gazowego, elektrycznego itp.
- urządzenia do wykonywania powłok ochronnych.
- klucze, wkrętaki, szczypce, pilniki, przecinaki, młotki, gwintowniki i narzynki.
- klepadła, łyżki blacharskie, rozpieraki śrubowe
- materiały ścierne i narzędzia diamentowe
- narzędzia ręczne zmechanizowane (pneumatyczne i elektryczne) np.: klucze, wiertarki, wkrętarki, szlifierki, polerki, pilarki, pistolety do przedmuchiwania, nitownice.
- narzędzia hydrauliczne np.: rozpieracze, ściągacze, klamry blacharskie.
- podnośniki, dźwigniki, elektrowciągi
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Blacharnie, serwisy samochodowe, warsztaty samochodowe
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 2. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
 3. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy