Bibliotekarz

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

BIBLIOTEKARZ

Kto to jest bibliotekarz?
 
Bibliotekarz wykonuje prace związane z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.
Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Bibliotekarz pracuje w bibliotekach osiedlowych, miejskich, w których może mieć ciągły kontakt z czytelnikami jak również może wykonywać swoją pracę w zasobach wewnętrznych biblioteki. Największymi uciążliwościami tego zawodu są transport ręczny lub przy pomocy wózków książek, kontakt z czytelnikami, kontakt z czynnikami biologicznymi,
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Możliwość powstania pożaru
 
 • Możliwość upadków, poślizgnięć
 
Czynniki fizyczne

 • Upadki i poślizgnięcia – brak dostatecznej uwagi podczas pracy, pośpiech.
 
 • Upadki z poziomu wyższego na niższy – podczas wchodzenia na drabinki służące do sięgania o regałów na książki
 
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty – możliwość stłuczeń podczas przechodzenia pomiędzy regałami, brak wystarczającej powierzchni pracy
 
 • Potrącenia, najechania ręcznymi (ciężkimi) wózkami służącymi do transportowania książek z wewnętrznych zasobów do wypożyczalni biblioteki
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Kurz gromadzący się na książkach i regałach – może powodować dyskomfort wykonywanej pracy i alergie
 • Pożar – możliwość powstania pożaru na skutek wadliwej instalacji elektrycznej, na skutek przypadkowego wzniecenia ognia
 
Czynniki biologiczne

 • Drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetyczne hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia – możliwość wystąpienia Aspergilozy płuc, astmy, zakażenie ucha, na skutek kontaktu z pleśniejącymi, zakurzonymi książkami.
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Stres związany z częstymi kontaktami z wypożyczającymi ksiązki
 
Działania profilaktyczne

 

Wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w postaci masek przeciwpyłowych i rękawic ochronnych
Zapewnić właściwe pomieszczenia, urządzenia higieniczno – sanitarne, a także środki higieny osobistej oraz, jeżeli to konieczne, środki do odkażania skóry lub błon śluzowych,
Stworzyć i stosować procedury dezynfekcji pomieszczeń,
Dostarczyć pracownikom instrukcje postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym.
Zapewnić dostateczną wentylację pomieszczeń oraz dbać o częste wietrzenie pomieszczeń
Dbać o stan książek, chronić przed spleśnieniem, kurzem, odgrzybiać
Poruszać się z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia upadków, zwłaszcza podczas wykonywania ręcznych prac transportowych
Stosować się do obowiązujących norm dźwiganie ciężarów.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Bibliotekarz pracuje w bibliotece, jego zadaniem jest sprawowanie opieki nad jej zasobami i udostępnianie ich korzystającym z biblioteki ludziom według ustalonych wcześniej zasad. Oprócz książek w zbiorach bibliotek znajdują się też gazety, czasopisma i płyty. Bibliotekarz pracuje w bibliotekach osiedlowych, miejskich, w których może mieć ciągły kontakt z czytelnikami jak również może wykonywać swoją pracę w zasobach wewnętrznych biblioteki.

 

Zawody pokrewne

Archiwista, bibliotekoznawca, muzealnik,  specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Wykonywane czynności Segregowanie i układanie książek na regały, ich wypożyczanie i przyjmowanie.
Podstawowy stosowany sprzęt Wózki do transportowania książek.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Biblioteki miejskie, osiedlowe, szkolne, uczelniane
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) z późniejszymi zmianami.