Elektryk - Monter szaf sterowniczych

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

ELEKTRYK - MONTER SZAF STEROWNICZYCH

Kto to jest elektryk - monter szaf sterowniczych?

 

Elektryk - monter szaf sterowniczych wykonuje wszystkie czynności związane z montażem szaf sterowniczych łącznie z kontrolą ich działania, transportem oraz montażem u klienta. Pracownik powinien posiadać uprawnienia elektryczne typu "E".

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • Osoby naprawiające urządzenia elektryczne mają do czynienia z przewodami pod napięciem i wadliwie działającymi urządzeniami, mogą więc ulec porażeniu prądem.

 • Osoby naprawiające urządzenia elektryczne często pracują długo w pozycji siedzącej, wykonują wiele powtarzających się czynności i czasami muszą podnosić ciężkie i nieporęczne urządzenia. Może to powodować bóle pleców, nóg, ramion i rąk.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Monter szaf sterowniczych jest narażony na porażenia prądem, upadki z wysokości podczas montażu szaf, wypadki komunikacyjne podczas drogi dojazdowej do/od klienta.
 
 • Praca montera często wiąże się z podnoszeniem i dźwiganiem ciężarów. Prawdopodobne jest uderzenie o przedmioty nieruchome i będące w ruchu.
 
Czynniki fizyczne

 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas montażu szaf i podłączania ich do instalacji elektrycznej
 
 • Gorące powierzchnie – możliwość poparzeń przy kontakcie z pracującymi maszynami, podczas lutowania
 
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty – możliwość stłuczeń podczas poruszania się terenie zakładu firmy, uderzenia podczas montażu
 
 • Upadek na tym samym poziomie – możliwość urazów ciała podczas wykonywania pracy, pośpiech, brak porządku na stanowisku pracy
 
 • Upadek z poziomu wyższego na niższy – pracownik podczas montażu szafy rozdzielczej może wykonywać pracę na podestach lub drabinach, może to spowodować upadek np. na skutek zbyt mocnego wychylenia się pod względem drabiny, zaleca się aby pracownik posiadał zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę na wysokości do 3m oraz wykorzystywał do tego typu prac odpowiednich atestowanych urządzeń.
 
 • Hałas – emitowany głównie przez elektronarzędzia może powodować uczucie zmęczenia i bóle głowy, dla zwiększenia bezpieczeństwa należy przeprowadzać regularne przeglądy elektronarzędzi w celu wykluczenia uszkodzonych, np. emitujących zbyt duży hałas
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Środki chemiczne – np. farby i lakiery, Topnik (odtleniacz) - substancja ułatwiająca lutowanie (miękkie i twarde) poprzez chemiczne oczyszczanie łączonych metali. Głównie to chlorek amonu lub kalafonia do lutowania lutem cynowo-ołowiowym, kwas solny lub chlorek cynku do lutowania powłok ocynkowanych, boraks do lutowania twardego metali żelaznych – mogące powodować uczulenia lub zatrucia.
 
Czynniki biologiczne

 

 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Wymuszona pozycja ciała – monter często wykonuje swoją pracę w pozycji pochylonej lub klęczącej głownie przy kompletowaniu elementów szafy sterowniczej. Dłuższe przebywanie w niewygodnej pozycji ciała może spowodować bóle pleców lub skrzywienie kręgosłupa.
 
 • Transport ręczny – głownie podczas transportu gotowej szafy do klienta, przy nieumiejętnym transportowaniu może nastąpić uraz kręgosłupa, przepuklina.
 
 • Kolizje drogowe – możliwe podczas jazdy do klienta, spowodowane zmęczeniem, nieuwagą lub złym stanem technicznym pojazdu. Samochód służbowy musi być poddawany systematycznym przeglądom stanu technicznego, a wszelkie zauważone usterki powinny być zgłaszane i usuwane.
 
Działania profilaktyczne

 

Pracownik powinien posiadać uprawnienia elektryczne typu "E"
Stanowisko pracy powinno znajdować się na powierzchni równej, bez progów i śliskich nawierzchni.
Wysokość pomieszczenia pracy stałej w przypadku występowania warunków szkodliwych powinna wynosić 3,3 m w świetle.
W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest praca fizyczna temperatura nie powinna być niższa niż 14ºC.
Dojścia do stanowiska pracy powinno być bezpieczne i wygodne, jego wysokość nie powinna być mniejsza niż 2m w świetle. Przejścia między maszynami lub ścianami powinny mieć minimum 0,75m, a w przypadku ruchu dwukierunkowego szerokość powinna wynosić minimum 1m.
Urządzenia powinny spełniać wymagania Polskich Norm. Montaż i eksploatacje maszyn powinna być zgodna z dokumentacją techniczną, a Pracownik powinien mieć stały dostęp do tych dokumentów.
Oświetlenie na stanowisku w pracy powinno być w miarę możliwości naturalne, uzupełnione światłem sztucznym umieszczonym nad miejsce obróbki materiału. Światło sztuczne jak i naturalne powinno być tak dobrane, aby nie powodowało olśnienia i szybkiego zmęczenia oczu poprzez tworzenie dużych kontrastów między światłem i cieniem.
Prace wykonywane z drabiny, podestu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, przy zastosowaniu asekuracji. Drabiny i podesty powinny mieć atesty.
Pracownik powinien stosować urządzenia ułatwiające transportowanie ciężarów, w postaci wózków ręcznych transportowych, tzw. paleciaków lub lin transportowych.
Samochód służbowy musi być poddawany przeglądom technicznym, należy także wymieniać koła na dostosowane do panujących warunków pogodowych, wszelkie usterki należy niezwłocznie usuwać
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

 

Naprawia szafy sterownicze używając narzędzi ręcznych oraz elektrycznych przyrządów pomiarowych. Sprawdza urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych i rozkłada urządzenie na części. Sprawdza przewody instalacji elektrycznej w poszukiwaniu przebicia, używając woltomierzy, omomierzy oraz innych mierników prądu. Wymienia uszkodzone przewody instalacji elektrycznej, używając narzędzi ręcznych, lutownicy i zgrzewarki punktowej.

Zawody pokrewne

Technik telekomunikacji, technik elektronik, inżynier elektryk, monter sprzętu audio-wizualnego, elektromechanik urządzeń chłodniczych, monter aparatury i sprzętu elektrycznego, monter instalacji elektrycznych.

Wykonywane czynności Monter szaf sterowniczych zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem szaf sterowniczych. Po zaprojektowaniu współpracuje z tokarzami, frezerami i spawaczami podczas wykonywania elementów szafy. Po utworzeniu "skorupy" szafy zajmuje się montowaniem jej poszczególnych elementów, Po "zamknięciu" szafy przeprowadza testy przy pomocy komputera oraz montuje szafę w jej miejsce docelowe do konkretnej maszyny lub linii produkcyjnej.
Podstawowy stosowany sprzęt Przyrządy pomiarowe i testery elementów wyposażenia szafy sterowniczej, elektronarzędzia i narzędzia ręczne, lutownice, wkrętarki
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Firmy projektujące i wykonujące maszyny przemysłowe, firmy zajmujące się sprzedażą i serwisem maszyn przemysłowych.
Uwagi

 
Piśmiennictwo

  1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
  2. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
  3. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537);Informator - „Środki ochrony indywidualnej”.
  4. INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.Rozporządzenie MPiPS. z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.),
  5. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy