Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 11.01.2021 r.

EZ/ZP-34/2019 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu po otwarciu ofert, w toku ich badania, Zamawiający powziął wątpliwość, co do poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia pod kątem jego zgodności z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W myśl zasad wynikających z tego artykułu Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Szczegółowa analiza złożonych przez Wykonawców ofert wykazała, iż w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, nie został uwzględniony przez Zamawiającego opis wymaganego krzesła biurowego na kółkach (K1 w liczbie 30 sztuk), co mogło wprowadzić Wykonawców w błąd przy sporządzaniu ofert, gdyż wymagania techniczne Zamawiający określił tylko w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Brak szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wymaganego krzesła biurowego na kółkach mógł spowodować naruszenie zasad postępowania określonych w art. 7 ust. 1 oraz w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, a w szczególności zasadę uczciwej konkurencji.

Wskazane wyżej wady dotyczące braku opisu przedmiotu zamówienia na obecnym etapie postępowania mają charakter nieusuwalny, są elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Natomiast art. 146 ust. 6 ustawy Pzp stanowi, że Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp składa się więc z okoliczności, których łączne wystąpienie skutkuje koniecznością zastosowania tego przepisu. Po pierwsze musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada). Po drugie wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po trzecie wada ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Stwierdzić należy, że w przedmiotowym postępowaniu wystąpiły wszystkie wskazane wyżej okoliczności.

Nastąpiło naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i art 7 ust 1 poprzez wadliwie skonstruowany opis przedmiotu zamówienia, co w świetle powyższego niewątpliwie jest wadą i to wadą nieusuwalną, ponieważ termin składania ofert już minął.

Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającym zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu tego postępowania - zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania.

Cytując wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r. KIO 616/14 „Opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego. Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia ma zapobiec w przyszłości ewentualnej różnicy zdań między stronami umowy, tj. zamawiającym a wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia”.

Aby było to możliwe Zamawiający musi nie tylko opisać przedmiot zamówienia w SIWZ w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący, aby Wykonawcy nie mieli wątpliwości jaki produkt mogą zaoferować (przepis art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych), ale jednocześnie ten sposób opisu nie może utrudniać uczciwej konkurencji – wyrok KIO z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1733/10.

 „Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p. przewiduje dla zamawiającego prawo, ale także obowiązek unieważnienia postępowania, jeśli ten stwierdzi, że nie jest możliwe dokonanie prawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej danego wykonawcy i podpisanie z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest określonego rodzaju wadą niweczącą to postępowanie, a więc taką, której nie można już naprawić, która to wada jednocześnie nie daje możliwości zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wskazany przepis przez jego dyspozycję odwołuje się wprost do przesłanek warunkujących unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego.(…) Podstawy do unieważnienia ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego określone w ust. 1 art. 146 p.z.p., jak i w ust. 6 tego przepisu, stanowią podstawę oceny pod kątem wypełniania przesłanki ustawowej wskazującej na konieczność unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tzw. "wadę postępowania" (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.).(z uzasadnienia wyroku KIO z dnia 06 marca 2014 roku sygn. akt: KIO 264/14; KIO 344/14).

W danym stanie faktycznym należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.