Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

W postępowaniu złożono dwie oferty, z których oferta firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Warszawska 74,  Blizne Jasińskiego, 05-082 Stare Babice, zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Niezgodność z zapisami SIWZ wynika z faktu, iż Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ zaoferował produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w Artykułach biurowych i papierniczych:

Poz.

Nazwa artykułu wymaganego przez Zamawiającego

Nazwa artykuł oferowanego przez Wykonawcę

25

Segregatory ekonomiczny Esselte A 4, grzbiet wzmocniony niklowymi okuciami  4,0 cm (żółty, niebieski, zielony, czerwony, czarny, szary, turkus, fioletowy)

SEGREGATOR Datura A4, 5 cm

Ponadto, Wykonawca w poz. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 33, 40, 45, 48, 70, 71, 82, 96, 115, 116, 117, 118, 121, 127, 128, 139, 160, 177 nie wskazał nazw proponowanych produktów. Tym samym, Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Ponadto, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiącą przesłankę do odrzucenia oferty zachodzi wówczas, gdy wartość merytoryczna nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymogom zawartym w SIWZ (wyrok sygn. akt KIO 2682/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.).

Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 2555/11) podkreśla, że niezgodność oferty z SIWZ ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Warszawska 74,  Blizne Jasińskiego, 05-082 Stare Babice;

W związku z powyższym Zamawiający informuje, jak na wstępie, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.