Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

TA/ZP-39/2019

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, zamontowanie i uruchomienie ekranu LED

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę, zamontowanie i uruchomienie ekranu LED, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

TDC POLSKA sp. z o.o.

ul. Warszawska 53

61-028 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85

15

100

3

AV Kreator sp. z o.o.

ul. Bogumińska 12 m 11

03-619 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

50,98

15

65,98

4

Perfect Displays sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7 lok. 60

00-707 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,20

15

78,20

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy DPR Corporation sp. z o.o., ul. Estrady 70 D, 01-932 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył Formularz oferty, który nie został podpisany przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy.

Brak podpisu osoby uprawnionej na Formularzu oferty, jako niezgodny z ustawą został wskazany w wyroku KIO z dnia 28.04.2015 r. (KIO 748/15. LEX nr 1771684) „należy uznać, że zawarte w formularzu ofertowym oświadczenia odnoszące się do m.in. ceny oferty, akceptacji projektu umowy i zobowiązania do jej zawarcia na warunkach w niej określonych czy okresu związania ofertą, nie zostały przez wykonawcę złożone. Niepodpisany formularz oferty zawiera elementy przedmiotowo istotne, essentialia negotti przyszłej umowy, które nie zostały złożone na żadnych innych stronach załączonych dokumentów i oświadczeń (…). Nie można podzielić poglądu odwołującego, że woli wykonawcy co do złożenia oświadczeń zawartych w formularzu oferty należy dorozumiewać z faktu złożenia pozostałych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, które stanowią integralną, jedną całość. Oświadczenia woli, dla którego wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności, nie można w tym przypadku dorozumiewać (…) Oferta niepodpisana jest z mocy prawa nieważna, nie wywołuje skutków prawnych a przepisy ustawy pzp nie przewidują w tym przypadku możliwości konwalidacji braku zachowania formy pisemnej”.

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt:  KIO 2139/15 (LEX nr 1936089) stwierdziła, iż: „podpis pod ofertą gwarantuje, że podpisana oferta, która jest oświadczeniem woli, ma charakter ostateczny i że oferta pochodzi od osoby podpisującej lub od osoby reprezentowanej przez podpisującego.”

Wynika z powyższego, „iż brak podpisu pod ofertą zawsze będzie skutkował jej odrzuceniem. Jest to słusznym rozwiązaniem, gdyż zamawiający niekiedy zapominają, iż podpisanie oferty nie ma jedynie charakteru formalnego czy też technicznego, ale wywołuje skutki materialnoprawne, tj. podpis pod ofertą skutkuje tym, iż sama oferta wraz z jej załącznikami jest oświadczeniem woli wykonawcy, polegającym na tym, że ten ostatni na zaproponowanych w tej ofercie warunkach ma zamiar zawrzeć umowę z zamawiającym. Brak tego podpisu wyklucza możliwość uznania oferty za oświadczenie woli”.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez TDC POLSKA sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.