Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

1

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: GNOM sp. z o.o.

ul. Techniczna 20

92-518 Łódź

Uczestnik konsorcjum:

N.R. sp. z o.o.

ul. Kopcińskiego 56

90-032 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

41,89

2

HOJO sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 10, lok. 2

00-669 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3

CLEANER sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 209/4

90-451 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

54,62

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

1

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: GNOM sp. z o.o.

ul. Techniczna 20

92-518 Łódź

Uczestnik konsorcjum:

N.R. sp. z o.o.

ul. Kopcińskiego 56

90-032 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,65

2

HOJO sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 10, lok. 2

00-669 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3

CLEANER sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 209/4

90-451 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,38

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena

1

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: GNOM sp. z o.o.

ul. Techniczna 20

92-518 Łódź

Uczestnik konsorcjum:

N.R. sp. z o.o.

ul. Kopcińskiego 56

90-032 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

60,99

2

HOJO sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 10, lok. 2

00-669 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3

CLEANER sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 209/4

90-451 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65,00

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający informuje, iż złożona oferta na Część 1, 2, 3 przez HOJO sp. z o.o., ul. Emilii Plater 10, lok. 2, 00-669 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.