Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-12-22
Znak: EZ/ZP-50/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

LYRECO S.A., Sokołów, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców:
Oferta nr 1 – LYRECO Polska S.A., Sokołów, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów;
Oferta nr 2 – ACTION S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 100
2 96,61


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.