Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Data: 2011-05-05
Znak: TA/ZP-9/2011

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dopplerowskiego anemometru laserowego

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę dopplerowskiego anemometru laserowego, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy:

EUROTEK Sp. z o.o., Al. Lotników 32-46, 02-668 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofertZamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.