Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2011-04-21

Znak: TA/ZP-8/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę dopplerowskiego anemometru laserowego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę dopplerowskiego anemometru laserowego, w terminie składania ofert, tj. w dniu 20.04.2011 r. do godz. 10.00, nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie zostało unieważnione.