Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2011-04-19

Znak: SZ/ZP-5/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację konferencji w dniu 07.11.2011 r. w Warszawie


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 60a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na organizację konferencji w dniu 07.11.2011 r. w Warszawie, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

PHD Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14, lok. 28, 00-132 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 95 za poniższe kryteria oceny ofert:

Cena 60 pkt.
Bez kosztowe zmniejszenie miejsc noclegowych – 45 dni przed konferencją – o 20% 20 pkt.
Udostępnienie 30 miejsc parkingowych 15 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.