Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-10-29
Znak: TA/ZP-15/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego generatora nanocząstek z wyposażeniem wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-15/2009.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego generatora nanocząstek z wyposażeniem wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-15/2009, przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty:


Ekohigiena Aparatra Sp. z o.o. - na kwotę brutto 104 920,00 zł.

Oferta ww. firmy była jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.