Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 16.12.2009 r.
Znak: EZ/ZP-20/2009


OGŁOSZENIE
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, których okres gwarancji w momencie dostawy jest nie krótszy niż jeden rok, sukcesywnie, partiami, w ilościach i asortymencie określonych w załącznikach nr 4.1. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Artykuły biurowe i papiernicze” - Część 1, 4.2. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych, laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów - Część 2” do SIWZ znak: EZ/ZP-20/2009, w terminie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., przeprowadzone w trybie „zapytanie o cenę”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, zakończono wyborem oferty nr 1 firmy:

P.H.U. Polcan, Roman Kwiatkowski, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 46/54

w Cz. 1 na kwotę brutto zł 349.697,14 - pkt 100

w Cz. 2 na kwotę brutto zł 266.155,81 - pkt 100

która zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w SIWZ (cena) uzyskała, zarówno w Części 1 jak i Części 2, najwyższą ilość punktów, tj. 100.


Oferty pozostałych firm uzyskały następujące ilości punktów:

1) NAVIGO U.I., Joanna Michalik ul. Czardasza 18, 02-169 Warszawa
w Cz. 1 na kwotę brutto zł 388.618,95 - odrzucona
w Cz. 2 na kwotę brutto zł 291.067,94 - odrzucona

 

2) P.H.U. Polcan, Roman Kwiatkowski – 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 46/54

w Cz. 1 na kwotę brutto zł 349.697,14 - pkt 100
w Cz. 2 na kwotę brutto zł 266.155,81 - pkt 100


3) 4OFFICE ul. Marecka 34, 05-220 Zielonka

w Cz. 1 na kwotę brutto zł 380.026,32 - odrzucona
w Cz. 2 na kwotę brutto zł 287.426,90 - odrzucona

 

4) Automatyka Biurowa Sp. z o.o. 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 103

w Cz. 1 na kwotę brutto zł 401.520,00 - pkt 87
w Cz. 2 na kwotę brutto zł 276.802,05 - pkt 96

 

5) P.P.H.U. AMAD, Zbigniew Dymus ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

w Cz. 1 na kwotę brutto zł 407.782,86 - pkt 86
w Cz. 2 na kwotę brutto zł 293.621,28 - pkt 90


Komisja stwierdziła w ofercie nr 5 firmy P.P.H.U. AMAD, Zbigniew Dymus oczywistą omyłkę pisarską polegającą na nieprawidłowym wstawieniu w ofercie wartości poszczególnych części zamówienia. Wartość części pierwszej zamówienia została wyliczona w załączniku nr 4.1, a wartość części 2 zamówienia w załączniku nr 4.2 do SIWZ. W złożonej ofercie wartości te zostały zamienione. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Komisja dokonała poprawienia tej oczywistej pomyłki pisarskiej. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy firmy NAVIGO U.I., Joanna Michalik (oferta nr 1) i 4OFFICE (oferta nr 3) zostały wezwane do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 16.12.2009 r. do godz. 1200.

W oznaczonym terminie żądane dokumenty nie zostały złożone. Oferty nr 1 i 3, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy, zostały odrzucone.