Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-03-04Znak:
TA/ZP-2/2010

OGŁOSZENIE wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego autoklawu laboratoryjnego wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-2/2010.


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego autoklawu laboratoryjnego wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-2/2010, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty:


De Ville Biotechnology - na kwotę brutto 84.145,84 zł brutto.Oferta ww. firmy była jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.