Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-11-30
Znak: TW/ZP-47/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie wydawnictw, ulotek i materiałów informacyjnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie wydawnictw, ulotek i materiałów informacyjnych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

ERGO BTL s.c. H., M. i M. Siwek, ul. Szkoły Orląt 4, 03-984 Warszawa.


Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców:
Oferta nr 1 - IPS A.Kustosz i W.Mędrek Spółka Jawna, ul. Romantyczna 4, 04-865 Warszawa;
Oferta nr 2 – ERGO BTL s.c. H., M. i M. Siwek, ul. Szkoły Orląt 4, 03-984 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 83,07
2 100


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.