Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-12-06
Znak: EZ/ZP-46/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Warszawie i w Łodzi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na ochronę osób i mienia w Warszawie i w Łodzi, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w:

Części 1 zamówienia – KOBRA Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Część 1 zamówienia:

Oferta nr 1 – KOBRA Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;

Oferta nr 2 – KONSALNET Skorpion Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.

Część 2 zamówienia:

Oferta nr 1 – KOBRA Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;

Oferta nr 2 – KONSALNET Skorpion Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.

 

Porównanie złożonych ofert:

Część 1

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 100
2 92,89

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w Części 2 zamówienia, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 – gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w Części 1 zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.