Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 21 grudnia 2021 r.

PO/OZ-16/2021

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawa czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism polskich w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2022, w wersji drukowanej wraz dostępami online, do siedziby Zamawiającego” – Część 1

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

EBSCO Sp. z o. o.

ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa

Cena ofertowa:                                     90.403,56 zł brutto

 

Wybrana oferta, złożona jako jedyna, jest zgodna z wymaganiami SWZ oraz ustawą Pzp.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium:

Cena oferty brutto

(waga 80%)

Liczba pkt

w kryterium:

Kompletność tytułów w ofercie

(waga 20 %)

 

Suma przyznanych punktów

3

EBSCO Sp. z o. o.

ul. Mikołaja Kopernika 17

00-359 Warszawa

80 pkt

20 pkt

100 pkt


 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2021 r.

PO/OZ-16/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawa czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism polskich w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2022, w wersji drukowanej wraz dostępami online, do siedziby Zamawiającego” – Część 2

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

KOLPORTER Sp. z o. o.

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

Cena ofertowa:                                     38.067,58 zł brutto

 

Wybrana oferta spełnia wymagania SWZ i ustawy Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium:

Cena oferty brutto

(waga 80%)

Liczba pkt

w kryterium:

Kompletność tytułów w ofercie

(waga 20 %)

 

Suma przyznanych punktów

1

KOLPORTER Sp. z o. o.

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

80 pkt

20 pkt

100 pkt

2

GARMOND PRESS Sp. z o. o.

ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków

73,33 pkt

20 pkt

93,33 pkt