Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 28 października 2021 r.

TA/ZP-13/2021 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Wykonanie serwisu internetowego opartego na systemie CMS

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

GLK Multimedia Sp. z o. o.

ul. Kamińskiego 17/19, 90-229 Łódź

Cena ofertowa:                                     49.200,00 zł brutto

Czas realizacji:                                       4 tygodnie

Okres gwarancji:                                   24 miesiące

 

Wybrana oferta spełnia wymagania SWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty Nazwa Wykonawcy i adres siedziby Liczba pktw kryterium:Cena brutto(waga 65%) Liczba pktw kryterium: Czas realizacji (waga 30%) Liczba pktw kryterium: Okres gwarancji (waga 5%)  Suma  punktów
1 GLK Multimedia Sp. z o. o.ul. Kamińskiego 17/19, 90-229 Łódź 65,00 30 5,00 100,00
2 KDMC Karolina Podsiedlikul. Generała Bema 16-18 m. 1991-492 Łódź --- --- --- ---
3 Creative-Soft Sp. z o. o.ul. Plac Bankowy nr 2, 00-095 Warszawa --- --- --- ---
4 NET PC Sp. z o. o.ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk 33,33 15 0,00 48,33