Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 29 września 2021 r.

TA/ZP-10/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Opracowanie, wykonanie i dostarczenie aplikacji użytkowej doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do czynników biologicznych do wykorzystania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych”

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

„DevMouse” Krzysztof Graman

ul. Częstochowska 24/2, 82-300 Elbląg

 

Cena ofertowa:                                     45.510,00 zł brutto

Wybrana oferta spełnia wymagania SWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty Nazwa Wykonawcy i adres siedziby Liczba pktw kryterium:Cena brutto(waga 90%) Liczba pktw kryterium: Okres gwarancji (waga 10%)  Suma przyznanych punktów
1 „DevMouse” Krzysztof Gramanul. Częstochowska 24/2, 82-300 Elbląg 90,00 10 100,00
2 V-MED Krystyna Miszczyk-Cieślakul. Rabindranatha Tagore 2/7, 93-503 Łódź 68,27 0 68,27
3 RODUQ Rafał Stefaniszynul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia 61,67 10 71,67
4 ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała 55,59 10 65,59