Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 20.07.2021 r.

TA/ZP-8/2021

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie, wykonanie i dostawę programu INTERGON przeznaczonego do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

 

Działając zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z art. 260 Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została jedna oferta przez Wykonawcę: Robert Drożdż – QUASIMA, ul. Pilotów 6, 33-300 Nowy Sącz.

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 266 i w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp i postanowieniami Rozdziału 17 SWZ – Sposób i termin składania i otwarcia ofert.

Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy oraz, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp, poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp oraz postanowieniami Rozdziału 17 SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę należało złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę, na którą składały się następujące pliki:

1)    Formularz oferty;

2)    Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;

3)    Informacja o grupie kapitałowej.

Wykonawca przesłał Zamawiającemu pliki oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na EPUAP. Zamawiający dokonując badania i oceny oferty stwierdził, że pliki te nie zostały przez Wykonawcę podpisane żadnym z podpisów wymienionych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp jak i w Rozdziale 17 SWZ.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę sprzeczną z przepisami ustawy Pzp i warunkami zamówienia określonymi w SWZ. Tym samym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 266 i w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp i postanowieniami Rozdziału 17 SWZ.

W związku z powyższym konieczne stało się unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.