Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 19.04.2021 r.

NK/ZP-4/2021 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu SIMPLE.ERP o moduł do planowania i rozliczania czasu pracy rozszerzony o funkcjonalność portalu pracowniczego 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu SIMPLE.ERP o moduł do planowania i rozliczania czasu pracy rozszerzony o funkcjonalność portalu pracowniczego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium funkcjonalności opcjonalne portalu pracowniczego

Łączna liczba przyznanych punktów

1

SIMPLE SA

ul. Bronisława Czecha 49/51

04-555 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

20

80

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę SIMPLE SA, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej