Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 25.11.2020 r.

TO/ZP-27/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2021 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2021 r., dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium - cena:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

2

Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.

ul. Obrońców 25

03-933 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,15

3

EBSCO sp. z o.o.

ul. Mikołaja Kopernika 17

00-359 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

KOLPORTER sp. z o.o.

ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – EBSCO sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa;

Część 2 zamówienia – KOLPORTER sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z:

art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę na Część 2 zamówienia bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej;

art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę na Część 1 zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.