Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2011-04-26

Znak: EZ/ZP-6/2011


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dwóch samochodów osobowych

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na zakup dwóch samochodów osobowych Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

ARIES MOTOR Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 15, 01-531 Warszawa.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców:
Oferta nr 1 – ARIES MOTOR Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 15, 01-531 Warszawa;
Oferta nr 2 – AUTOWITOLIN, ul. Witolińska 12, 04-185 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 100
2 98,45


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.