Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 21.08.2020 r.

TA/ZP-24/2020 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowym 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowym, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Piotr Migda

ul. Opaczewska 7 m 16

02-368 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,70

2

94,70

2

CORTLAND sp. z o.o.

ul. Zgoda 38

60-122 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej złożonej przez firmę CORTLAND sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań. Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.