Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 21.08.2020 r.

TA/ZP-23/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji na oprogramowanie pakietu biurowego

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIR.04.01.04-00-0022/19 pt. „Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu" w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji na oprogramowanie pakietu biurowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

w kryterium cena brutto

Punktacja

w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

CNET sp. z o.o.

ul. Z. Słomińskiego 1

00-204 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,94

2

96,94

3

COMPRO Jolanta Olszewska

ul. Kotarbińskiego 19

41-400 Mysłowice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

4

INNOVATION IN TECHNOLOGY sp. z o.o.

ul. Szmaragdowa 3

78-100 Niekanin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,63

2

99,63

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty CRAYON Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym zobowiązany był do podania typu zaoferowanej licencji w celu umożliwienia Zamawiającemu oceny merytorycznej zaoferowanej licencji.

Wykonawca nie określił typu licencji, jaką oferuje, tj. wymagana w SIWZ licencja wieczysta AKADEMIC lub EDU. Wykonawca zaoferował Typ oferowanej licencji:Licencja wieczysta – umowa MPSA”. Tym samym, Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanej licencji i sprawdzenia jej zgodności z zapisami SIWZ.

Przedmiotem zamówienia, w przedmiotowym postępowaniu, była dostawa bezterminowych licencji na oprogramowanie profesjonalnego pakietu biurowego (wyprodukowanego przez jednego producenta), o minimalnej funkcjonalności przedstawionej w SIWZ, w wersji polskiej, aktualnej na rok 2020 tj. najnowszej stabilnej, opublikowanej przez producenta, akademickiej (typu EDU lub ACADEMIC) – przeznaczonej dla jednostek naukowych i edukacyjnych, w pełni kompatybilne na poziomie obsługiwanych formatów, wymiany plików oraz bibliotek i sterowników z oprogramowaniem użytkowanym obecnie u Zamawiającego oraz systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 zainstalowanym na dysponowanym obecnie przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym.

Wszystkie oferowane Licencje i Oprogramowanie miały pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Przedmiotem zamówienia było zatem rozszerzenie o 46 szt. licencji na najnowszą wersję oprogramowania pakietu biurowego posiadanego przez Zamawiającego lub dostawa 46 szt. licencji na rozwiązanie równoważne. Licencje na pakiet oferowanego oprogramowania biurowego muszą być dostarczone w opcji przysługującej jednostkom akademickim (wersja EDU, ACADEMIC).

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ, nie ma również podstaw do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.

Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten pozwala jedynie na uzupełnianie dokumentów składanych na potwierdzanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wymagania określa zamawiający, a wykonawca ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni, to nie wiadomo, co faktycznie zaoferował. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie oferowanych produktów stanowi merytoryczną treść złożonej przez wykonawcę oferty, a zatem nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2015 r.; sygn. akt KIO 2662/14).

Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie, jest zawsze zmianą istotną (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2015 r.; sygn. akt KIO 441/15).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 14 maja 2014 r., o sygnaturze 784/14 „Z przepisu art. 87 ust. 1 p.z.p. wynika, że zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Wyjaśnieniu może bowiem podlegać jedynie treść niejasna, nieczytelna, niewiarygodna czy niemożliwa”.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy CRAYON Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę COMPRO Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

h3 { direction: ltr; color: #000000; text-align: center; orphans: 2; widows: 2; background: transparent; page-break-after: avoid } h3.western { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: pl-PL; font-weight: bold } h3.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; font-weight: bold } h3.ctl { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA; font-weight: bold } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: pl-PL } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline }