Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 21.07.2020 r.

TA/ZP-19/2020

 

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację maszyny wytrzymałościowej typu Zwick Z100 SW5A

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na modernizację maszyny wytrzymałościowej typu Zwick Z100 SW5A, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Złożona oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Zwick Roell Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Muchoborska 18

54-424 Wocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez Zwick Roell Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wocław odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.