Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 24.03.2020 r.

TA/ZP-14/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Złożona oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2, 3.7 zamówienia

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2, 3.7 zamówienia

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2, 3.7 zamówienia

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2,  3.7 zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

 

 

 

1

96

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.