Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną usługę tłumaczeń pisemnych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium jakość tłumaczenia próbki tekstu

Liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia

 

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

GROY Group Maria Groyecka-Wierzchowska

ul. 1 Maja 9

40-224 Katowice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

50

22

20

92

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę GROY Group Maria Groyecka-Wierzchowska ul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.