Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2011-06-17
Znak: CE/ZP-13/2011

 
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na druk wydawnictw Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy:


PRW PRINT Sp. z o.o., ul. Cypriańska 36, 02-761 Warszawa.


Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców:

Oferta nr 1 – Z.U.P. IMPULS, ul. Bolesława Prusa 8, 05-140 Serock;

Oferta nr 2 – ERGO EKO ERA, ul. Związek Walki Młodych 12, 02-786 Warszawa;

Oferta nr 3 – PRW PRINT Sp. z o.o., ul. Cypriańska 36, 02-761 Warszawa.


Porównanie złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 89,11
2 95,30    
3 100,00


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.