Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną usługę tłumaczeń pisemnych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium jakość tłumaczenia próbki tekstu

Liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia

 

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Open Abramowicz, Świątelska Sp. J

ul. Jana Pawła II 20

43-100 Tychy

_

 

2

IURIDICO Legal&Financial Translations Sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 5A

80-180 Gdańsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

50

14

20

84

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty nr 1 firmy Open Abramowicz, Świątelska Sp. J, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Wskazana przez Wykonawcę cena w złożonej ofercie jest o co najmniej 30 % niższa od powiększonej o należny podatek VAT szacunkowej wartości zamówienia oraz o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, złożonych w przedmiotowym zamówieniu. Wykonawca, na wezwanie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, nie przekazał Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny oferty. Tym samym, należy uznać za zasadne, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę IURIDICO Legal&Financial Translations Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Opracowane przez Komisję przetargową w składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji – Sylwia Staroń                - ……………………
  2. Sekretarz Komisji – Ilona Niewęgłowska                - ……………………
  3. Członek Komisji – Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej   - ……………………
  4. Członek Komisji – Małgorzata Przybyszewska       - ……………………
  5. Członek Komisji – Bożenna Popowicz                    - ……………………
  6. Członek Komisji – Anna Skład                                - ……………………
  7. Członek Komisji – Adriana Regulska-Cegiełka      - ……………………