Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 11.09.2019 r.

TP/ZP-25/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp na sukcesywne świadczenie usług hotelowych

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr umowy POWR.02.06.00-00-0057/17-00.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na sukcesywne świadczenie usług hotelowych.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 11.09.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły oferty na poszczególne części zamówienia.