Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-12-16
Znak: EZ/ZP-48/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w Warszawie i w Łodzi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie prac porządkowych w Warszawie i w Łodzi, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych w:

Części 1 zamówienia – Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;
Części 2 zamówienia – CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców:
Część 1 zamówienia:

Oferta nr 1 – CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź;
Oferta nr 2 – Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;

Część 2 zamówienia:

Oferta nr 1 – CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź;
Oferta nr 2 – NERTA-CARTEC-Łódź s.c. K.Gardjas, R.Rosiak, ul. Kuźnicka 7a, 93-459 Łódź;
Oferta nr 3 - Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Część 1

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 99,96
2 100


Część 2

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 100
3 94,62


Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wyklucza Wykonawcę NERTA-CARTEC-Łódź s.c. z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – Wykonawca został wezwany do złożenia wykazu zrealizowanych usług. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy mogą być zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.