Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dnia 06.09.2019 r.

EZ/ZP-24/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację sali wykładowej i pomieszczeń przyległych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czynność wykluczenia Wykonawcy:

Zamawiający informuje o wykluczeniu firmy KOMPREM Usługi Remontowo-Budowlane Z. Buźniak, ul. Norwida 15, 05-820 Piastów na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał od Wykonawców dysponowania co najmniej 1 osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę - Koordynatora robót w zakresie instalacyjno-budowlanym, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu /koordynowaniu robotami w branży budowlanej.

Wykonawca do Formularza oferty załączył m.in. wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, w którym wskazał osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilno-prawnej na nadzór i kierowanie robotami budowlanymi w okresie od 28.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Tym samym Wykonawca wykazał, że nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Tym samym Wykonawca KOMPREM Usługi Remontowo-Budowlane Z. Buźniak, ul. Norwida 15, 05-820 Piastów został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą - art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Wykonawca, MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp.j., ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa, zaoferował cenę 585.000 zł netto, tj. 719.550 zł brutto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 557.634,69 zł netto, tj. 685.890,66 zł brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje, że Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp – przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 180 – 198 ustawy Pzp.