Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dnia 14.08.2019 r.

EZ/ZP-18/2019

 

Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację sali wykładowej i pomieszczeń przyległych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 557.634,69 zł netto, tj. 685.890,66 zł brutto.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Czas realizacji zamówienia

1

MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany

M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp.j.

ul. Kajetańska 9

02-495 Warszawa

738.000,00

 

 

72 miesiące

 

 

3,5 miesiąca

 

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.