Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 30.07.2019 r.

 

EZ/ZP-16/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę samochodu osobowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium zużycie energii

Liczba punktów w kryterium emisja dwutlenku węgla (CO2)

Liczba punktów w kryterium emisja pozostałych zanieczyszczeń

1

DELIK sp. j.

ul. Składowa 17

62-081 Przeźmierowo

79

2,50

2,51

3

Liczba punktów w kryterium gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/

elektryczne/

elektroniczne

Liczba punktów w kryterium gwarancja na powłokę lakierniczą

Liczba punktów w kryterium gwarancja na perforację nadwozia

Łączna liczba przyznanych punktów

4

4

4

99,01

2

REN-CAR sp. z o.o.

ul. Gliwicka 190

44-207 Rybnik

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium zużycie energii

Liczba punktów w kryterium emisja dwutlenku węgla (CO2)

Liczba punktów w kryterium emisja pozostałych zanieczyszczeń

67,69

3

3

0,40

Liczba punktów w kryterium gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/

elektryczne/

elektroniczne

Liczba punktów w kryterium gwarancja na powłokę lakierniczą

Liczba punktów w kryterium gwarancja na perforację nadwozia

Łączna liczba przyznanych punktów

4

4

4

86,09

3

ZIMNY AUTO sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 102

97-300 Piotrów Trybunalski

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium zużycie energii

Liczba punktów w kryterium emisja dwutlenku węgla (CO2)

Liczba punktów w kryterium emisja pozostałych zanieczyszczeń

68,40

0

0

0

Liczba punktów w kryterium gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/

elektryczne/

elektroniczne

Liczba punktów w kryterium gwarancja na powłokę lakierniczą

Liczba punktów w kryterium gwarancja na perforację nadwozia

Łączna liczba przyznanych punktów

0

0

4

72,40

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę DELIK sp. j., ul. Składowa 17, 62-081 Przeźmierowo odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.