Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 31.07.2019 r.

EZ/ZP-15/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

w kryterium cena brutto

 

Punktacja

w kryterium termin dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

5

ATMAZ Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

 

20

 

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

w kryterium cena brutto

Punktacja

w kryterium termin dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Golden Line Sp. z o.o.

ul. Krakowska 150

35-506 Rzeszów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

57,34

 

20

 

77,34

3

P.W. Multikom Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

30,95

 

20

 

50,95

4

Trio Color Daniel Sztajer

ul. Pola Karolińskie 4

02-401 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

 

20

 

100

5

ATMAZ Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

74,07

 

20

 

94,07

 

Dot. części 1 zamówienia:

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty nr 4 firmy Trio Color Daniel Sztajer ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1.1 do SIWZ, w którym zobowiązany był do podania nazwy artykułów oferowanych artykułów biurowych i papierniczych, w celu umożliwienia Zamawiającemu ocenę merytoryczną zaoferowanych produktów.

Wykonawca w prawie wszystkich pozycjach (oprócz  poz. 52, 53, 54, 55, 57, 58) nie wskazał nazw proponowanych produktów. Tym samym, Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymagał aby Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w komórce „Nazwa i parametry artykułów oferowanych przez Wykonawcę” w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wykonawca w złożonych Formularzu oferty zobowiązany był do wpisania nazw produktów, które oferuje, czyli wpisanie nazw produktów równoważnych lub potwierdzających, że są zgodne z zapisami SIWZ.

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ, nie ma również podstaw do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.

Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten pozwala jedynie na uzupełnianie dokumentów składanych na potwierdzanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wymagania określa zamawiający, a wykonawca ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni, to nie wiadomo, co faktycznie zaoferował. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie oferowanych produktów stanowi merytoryczną treść złożonej przez wykonawcę oferty, a zatem nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2015 r.; sygn. akt KIO 2662/14).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nałożył na wykonawców obowiązek wskazania nazw handlowych oraz oznaczenia producentów oferowanego asortymentu, informacje takie bezsprzecznie stanowią treść oferty. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, polegająca na braku wskazania powyższych informacji nie może zostać wyeliminowana poprzez zastosowanie mechanizmów wskazanych w art. 87 p.z.p., oferta podlega bezwzględnemu odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że niezgodność oferty, aby była prawnie doniosła z punktu widzenia art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., dotyczyć powinna niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania oferowanego w ofercie. Może także polegać na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, przy czym chodzi tu o wymagania SIWZ dotyczące treści oferty. Ponadto niezgodność oferty musi mieć charakter pewny i nieusuwalny. Nie może być zatem możliwości zastosowania wobec niej procedury wyjaśnienia treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.) ani jej poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. (tak: wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 10 marca 2015 r. (VIII Ca 76/15).

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa.

 

Dot. części 2 zamówienia:

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty nr 1 firmy Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk, ul. Wojska Polskiego 8, 43+190 Mikołów, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Wskazana przez Wykonawcę cena w złożonej ofercie jest o co najmniej 30 % niższa od powiększonej o należny podatek VAT szacunkowej wartości zamówienia oraz o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, złożonych w części 2 przedmiotu zamówienia. Wykonawca, na wezwanie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, nie przekazał Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących ceny oferty w części 2. W związku z tym, jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, a co za tym idzie, wyrażone w wezwaniu wątpliwości, iż oferta zawiera rażąco niską cenę, należy uznać za zasadne.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

 

Część 1 zamówienia – ATMAZ Sp. z o.o. ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa;

 

Część 2 zamówienia – TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa.

 

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.