Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 12.07.2019 r.

EZ/ZP-14/2019  

Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego  

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 120.000,00 zł netto, tj. 147.600,00 zł brutto.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 12.07.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.