Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 01.07.2019 r.

TA/ZP-9/2019

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

2

COMPRO Jolanta Olszewska

ul. Kotarbińskiego 19

41-400 Mysłowice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,88

2

80,88

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, firmy GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa.

Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.